Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów Przedsięwzięcia mogące oddziaływać znacząco na środowisko zostały przyjęte w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów z dnia 10 września 2019 roku. Rozporządzenie określa między innymi przedsięwzięcia, które mogą zawsze znacząco wpływać na środowisko, rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Wprowadzono w nim przepisy, które mają na celu uszczelnić system ocen w oddziaływaniu […]

GIS jako element inwentaryzacji przyrodniczej

   Jedną z podstawowych i elementarnych części prawidłowo wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej jest naniesienie cennych i chronionych elementów przyrody na właściwie sporządzoną mapę, która ma zadanie precyzyjnie zlokalizować i wskazać występowanie gatunków na danym obszarze. System informacji geograficznej (GIS) pozwala zbieranie, zawiadywanie i analizowanie zebranych danych.    Dane geoprzestrzenne  pozyskiwane w ramach badań terenowych – przyrodniczych […]

Rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia

   W wielu przypadkach przedsiębiorca zamierzający zrealizować swoją inwestycję powinien przygotować dokumentację środowiskową w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia (kip) lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport ooś) . Zakres obu opracowań ściśle normuje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.     W nomenklaturze środowiskowej aczkolwiek bez unormowania prawnego istnieje jeszcze trzeci […]

Rola siedlisk w procesie inwentaryzacji ptaków

   Ptaki są jedną z najliczniejszych i najbardziej rozpowszechnionych grup zwierząt – zamieszkują praktycznie wszystkie ziemskie biotopy. Na terytorium Polski wykazano ok. 460 gatunków ptaków, z czego większość objęta została ścisłą lub częściowa ochroną. Taki stan prawny powoduje, że dla realizacji wielu przedsięwzięć oraz  w celu uzyskania decyzji środowiskowej bardzo często należy wykonać inwentaryzację ornitologiczną […]

Ślad węglowy

Czym jest ślad węglowy?    W uproszczeniu śladem węglowym nazywamy wskaźnik obciążenia atmosfery gazami cieplarnianymi wywołanymi przez daną osobę, produkt, wydarzenie, organizację czy region. Obejmuje on emisje sześciu gazów cieplarnianych, a wśród nich: dwutlenek węgla, metanu, podtlenku azotu oraz fluorowęglowodory, perfluorowęglowodory i sześciofluorek siarki. Jednostką miary śladu węglowego jest tona ekwiwalentu dwutlenku węgla – tCO2eq. […]

Właściwość organu do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Właściwość organu do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko      Przepisy obowiązujące    Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze […]

Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu

Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu    Jednym z obowiązkowych elementów karty informacyjnej przedsięwzięcia jest przedstawienie informacji dotyczącej ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej dla wnioskowanej inwestycji. W tej części opracowania kompleksowo przedstawia się adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, która to jest metodą rozplanowania, wykonania, użytkowania i zakończenia inwestycji w taki sposób, aby […]

Zmiany w Ustawie o odpadach

Proponowane zmiany w Ustawie o odpadach.   W związku z pogłębiającym się problem pożarów składowisk odpadów a także licznymi przypadkami porzucenia odpadów oraz rozmycia się odpowiedzialności prawnej za magazynowanie i zbieranie opadów, Rząd w trybie pilnym przygotował projekt nowelizacji Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992). W dniu 27 czerwca […]

Słów kilka o inwentaryzacji przyrodniczej

  Rozpoznanie w terenie, inwentaryzacja przyrodnicza oraz waloryzacja przyrodnicza w dokumentacji środowiskowej.   Inwentaryzacja przyrodnicza jest obligatoryjnym elementem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i bez takowego fragmentu dokument ten nie będzie spełniał rygorów ustawowych, uniemożliwiając jednocześnie organowi wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej. W większości przypadków właściwy miejscowo RDOŚ, nakładając obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie wskazuje na zakres […]

Obowiązek i zakres wariantowania przedsięwzięcia

Obowiązek i zakres wariantowania przedsięwzięcia w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i karcie informacyjnej przedsięwzięcia.   Wariantowanie przedsięwzięcia wskazane przez Ustawodawcę w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) ma umożliwić Inwestorowi oraz Organowi […]

Lokalizacja inwestycji, MZP a odmowa wydania decyzji środowiskowej.

 Lokalizacja inwestycji a odmowa wydania decyzji środowiskowej.  Jak już wspomnieliśmy w naszym ostatnim artykule (Wycena, termin i obowiązek sporządzenia KIP), przed sporządzeniem wyceny opracowania dokumentacji środowiskowej (Kip i Raport ooś) staramy się od każdego naszego kontrahenta uzyskać dane dotyczące min. usytuowania przedsięwzięcia oraz informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Po otrzymaniu takich informacji możemy […]

Wycena, termin i obowiązek sporządzenia KIP

Informacje niezbędne do wyceny, terminu opracowania i samego obowiązku sporządzenia  Karty informacyjnej przedsięwzięcia a odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Inwestora   Wielu naszych klientów pyta Nas dlaczego nie potrafimy od razu – telefonicznie udzielić informacji na temat:  obowiązku sporządzenia, terminu realizacji i wyceny  karty informacyjnej danego przedsięwzięcia. W związku z faktem, że bardzo trudno […]