Analiza porealizacyjna

Analiza porealizacyjna

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach często wiąże się z koniecznością przedstawienia analizy porealizacyjnej. Można powiedzieć, że jest to jeden z elementów wpływających na całościową ocenę wpływu konkretnego przedsięwzięcia na środowisko. O ile jednak większość działań tego typu przeprowadzanych jest przed wydaniem takiej  oceny, o tyle analizę porealizacyjną wykonuje się dopiero po realizacji danego przedsięwzięcia.

Czym jest analiza porealizacyjna? Kiedy należy ją wykonać?

Analiza porealizacyjna to typ badań, które mają na celu porównanie oddziaływań na środowisko, o których była mowa w raporcie ooś przed realizacją  z tymi, które zauważalne są po realizacji danego przedsięwzięcia. Do jej wykonania może być zobowiązany przedsiębiorca, w związku z decyzją o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Wiąże się to z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dzięki analizie porealizacyjnej można sprawdzić, czy zostały wcielone w życie odpowiednie rozwiązania projektowe oraz czy wykorzystano właściwe urządzenia w celu ochrony środowiska. Ma ona na celu również skontrolowanie tego, czy w danym przedsięwzięciu podjęto działania związane z zapobieganiem powstawania destrukcyjnych dla środowiska skutków. Samą analizę przeprowadza się również po to, aby w kolejnych przedsięwzięciach nie pojawiały się podobne błędy. Pomaga ona także zrozumieć procesy zachodzące w otoczeniu, w momencie, gdy dane przedsięwzięcie zostaje uruchomione. Analiza porealizacyjna może być jednak  dla wielu przedsiębiorców sporym problemem – jej przeprowadzenie wiąże się z długotrwałym monitoringiem środowiskowym.

W większości przypadków analiza porealizacyjna polega na przeprowadzeniu kontrolnych pomiarów emisji powietrza oraz natężenia hałasu, wraz z określeniem zasięgu jego występowania. Może też wiązać się z badaniem wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne, skuteczności systemów nawadniających, a także wpływu  danego przedsięwzięcia na zanieczyszczenie gleb.

Organ, który wydaje obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej musi dokładnie określić jej zakres oraz termin przedstawienia. Kosztami jej wykonania obciążony jest zawsze inwestor.

Co grozi przedsiębiorcy, który nie wykona analizy porealizacyjnej?

Przedsiębiorcom, którzy nie wykonają analizy porealizacyjnej w określonym terminie, grozi „grzywna w celu przymuszenia” (art. 119 – art. 126 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Jej celem jest zmotywowanie przedsiębiorców do wywiązania się z obowiązku, jednak nie jest to kara związana z prawem karnym czy też prawem wykroczeń. Należy jednak podkreślić, że może być ona nakładana na przedsiębiorcę wielokrotnie, również w wyższej niż początkowo kwocie. Jej suma jednorazowo nie może przekraczać 10 000 zł, a w sumie – 50 000 zł.

Co więcej, jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku, może zostać cofnięta wydana mu wcześniej decyzja środowiskowa. Postawę prawną stanowi wówczas art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, który twierdzi, że: „Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie”. Może się to wiązać np. ze wstrzymaniem decyzji o oddaniu do użytku nowo wybudowanego obiektu lub instalacji, bezpośrednio powiązanych z danym przedsięwzięciem.