Karta informacyjna przedsięwzięcia Gdańsk

Karta informacyjna przedsięwzięcia Gdańsk

Miasto Gdańsk

Obecnie Gdańsk plasuje się na 6 miejscu w skali całego kraju pod względem ilości mieszkańców. Wraz Gdynią, Spotem i innymi gminami tworzy aglomerację Gdańską liczącą około 1,5 mln osób. Stolica województwa pomorskiego stanowi bardzo silny ośrodek gospodarczy opierający się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Swoją siedzibę mają tutaj min: ENERGA (trzeci największy w kraju operator systemu dystrybucyjnego) , prywatna stocznie remontowa CRIST a także potentat branży odzieżowej LPP S.A.

Niska stopa bezrobocia, atrakcyjne zarobki oraz niesamowity klimat, sprawiają, że teren Gdańska jak i całej aglomeracji Gdańskiej jest bardzo atrakcyjnym miejscem do realizowania nowych inwestycji, dla których bardzo często wymagane jest otrzymanie decyzji środowiskowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Jest ona dokumentem wydawanym dla grupy przedsięwzięć/inwestycji mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzję taką wydaję w postępowaniu administracyjnym właściwy organ (min. Rdoś, właściwa miejscowo gmina) a jest on potrzebna do uzyskania min. decyzji o zagospodarowaniu terenu lub pozwolenia na budowę.

Do procedury środowiskowej zalicza się szeroki wachlarz przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71). Do przywołanej kategorii spraw wliczają się min. inwestycje dotyczące:

  • budowy browarów lub słodowni o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok,
  • zabudowy przemysłowa, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
  • stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV,
  • chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza,
  • porty lub przystanie morskie.
 

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

W celu uzyskania decyzji środowiskowej należy przygotować i przedłożyć organom Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – wzór. Pismo takie składa się z wielu obowiązkowych załączników do, których zaliczają się przemiennie min. dwa obszerne opracowania dotyczące analizy przedsięwzięcia na środowisko tj. karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Bardzo wysokie wymogi stawiane przez organy opiniujące (RDOŚ, Inspektor Sanitarny, Wody Polskie) dokumentację środowiskową, w tym przede wszystkim kartę informacyjną przedsięwzięcia, powodują iż samodzielnie napisanie takiego opracowania bez specjalistycznej wiedzy jest praktycznie niemożliwe.

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2017 poz. 1405. określają zawartość karty przedsięwzięcia a do jej niezbędnych elementów zaliczają dane dotyczące min.: rodzaju i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko czy też możliwe transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Do karty informacyjnej bardzo często wymagane jest wykonanie dodatkowych opracowań i analiz (hałas, zanieczyszczenie powietrza, hydrogeologia czy migracje zwierząt) co sprawia, że przy tworzeniu specjalistycznej dokumentacji biorą udział specjaliści z zakresu wielu profesji (botanicy, akustycy, elektrycy itd.). Zakres, jak i opis poszczególnych elementów, które powinna zawierać karta informacyjna można zobaczysz w naszym wzorze opracowania.(wzór karty).

 

Współpraca

EKO Bydgoszcz to zespół specjalistów zajmujących się profesjonalnym przygotowaniem dokumentacji środowiskowej. Nasze doświadczenie nabyliśmy w trakcie długoletniej pracy w organach opiniujących opracowania wymagane przy wydawaniu decyzji środowiskowej. Specjalizujemy się min. w tworzeniu kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, inwentaryzacjach przyrodniczych czy operatach wodnoprawnych.

Zobacz także naszą ofertę: operat wodnoprawny Gdańsk

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z wielu dziedzin min. botanicy, akustycy itd. Gwarantujemy Państwu rzetelne i profesjonalne wykonanie dokumentacji. W celu poznania szybkiej i bezpłatnej wyceny konkretnego przedsięwzięcia zapraszamy do kontaktu pod numerem 606-853-267 lub mailowo: biuro@eko-bydgoszcz.pl.