Operat wodnoprawny Poznań

Czym jest operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to dokument, który reguluje działania związane z korzystaniem z wód i obszarów nad wodami. Jest to ważny instrument prawniczy, który kontroluje i nadzoruje korzystanie z wód w celu ochrony środowiska wodnego, zapewnienia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi i zapobiegania potencjalnym szkodom wynikającym z działań ludzkich.

Operat wodnoprawny obejmuje zazwyczaj takie kwestie jak pozwolenie na korzystanie z wód, ochronę środowiska wodnego, nadzór nad infrastrukturą i odpowiedzialność za szkody wodny. Jego zadaniem jest określenie kto, w jakim celu i na jakich warunkach może korzystać z wód powierzchniowych i gruntowych, takich jak rzeki, studnie, źródła etc. 

Operat wodnoprawny określa wymogi dotyczące ochrony i zachowania ekosystemów wodnych, przez co zapobiega degradacji środowiska wodnego.  W Polsce uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które otrzymuje się na podstawie operatu, jest niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. 

Gdzie złożyć operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny, który jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, składa się w zależności od rodzaju inwestycji do następujących organów:

  • dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich,
  • dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich,
  • ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (obecnie jest to Minister Infrastruktury).

Kto potrzebuje operatu wodnoprawnego?

W Polsce operat wodnoprawny jest niezbędny w wielu przypadkach, zwłaszcza w sytuacjach, gdy planowane działania lub przedsięwzięcia mają wpływ na zasoby wodne lub środowisko wodne. Oto kilka przykładów, kiedy operat wodnoprawny może być konieczny:

  1. Wydobycie wód podziemnych: Osoby lub firmy planujące wydobycie wód podziemnych do celów konsumpcyjnych lub przemysłowych muszą uzyskać taki operat.
  2. Budowa obiektów wodnych: Jeśli planujesz budowę takich obiektów jak tamy, stopnie wodne, mola, mosty, stawy rybne itp., operat wodnoprawny jest niezbędny.
  3. Oczyszczalnie ścieków: Inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków i infrastrukturą kanalizacyjną mogą ingerować w czystość wód gruntowych, dlatego operat jest wymagany.
  4. Wycinka drzew i budowa na brzegach wód: Jeśli planujesz wycinkę drzew lub budowę na obszarach przybrzeżnych, operat wodnoprawny może być konieczny ze względu na ochronę ekosystemów wodnych.
  5. Ochrona przeciwpowodziowa: Działania związane z budową wałów przeciwpowodziowych i innych rozwiązań zabezpieczających przed powodziami mogą wymagać uzyskania operatu wodnoprawnego.
  6. Inwestycje przemysłowe: Przedsięwzięcia przemysłowe, które mogą wpłynąć na jakość wód powierzchniowych lub gruntowych, również mogą podlegać procedurze uzyskania operatu wodnoprawnego.
  7. Modyfikacje rzek i cieków wodnych: Prace na rzekach i ciekach wodnych, takie jak regulacja nurtu, pogłębianie koryta, melioracje, wymagają zwykle operatu wodnoprawnego.

Jeśli planujesz inwestycję w Poznaniu, która może wymagać wykonania operatu wodnoprawnego, zgłoś się do nas. Przygotujemy kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a następnie rozpoczęcia inwestycji. Nie masz pewności, czy Twoja inwestycja wymaga przygotowania operatu? Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Jaki jest koszy operatu wodnoprawnego?

* Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Mają one charakter orientacyjny. Wycena danego opracowania następuje po określeniu jego zakresu.

NrUsługaCena
1Wycena sporządzenia operatu wodnoprawnegobezpłatnie
2Wykonanie operatu wodnoprawnegood 3 500*
3Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnegobezpłatnie
4Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonej dokumentacjibezpłatnie