Karta informacyjna przedsięwzięcia fotowoltaika

Zabudowa systemami fotowoltaicznymi potocznie zwana fotowoltaiką ma na celu przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną a co za tym idzie wytwarzany jest prąd, które można zagospodarować na kilka sposób. Promieniowanie słoneczne wraz z wiatrem, opadami, pływami i falami morskimi oraz geotermią zaliczane są do odnawialnych źródeł energii (OZE), których status sankcjonuje ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Dz.U. z 2015 r. poz. 478.

Zgodnie z aktualnymi danymi (dane pochodzące z Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV) łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym pod koniec 2017 roku wyniosła 282,2 MW, w tym 107,75 MW w systemach małych i dużych oraz 174,5 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią 62% mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce, przy 38% udziale systemów małych i dużych.

Niektóre z systemów fotowoltaicznych zaliczają się do II grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 tj.), w związku z czym wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a co za tym idzie sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia fotowoltaiki. Kryterium przyjęte przez ustawodawcę do kwalifikacji przedsięwzięcia to powierzchnia zabudowy. Złożenie wniosku o wydanie decyzja środowiskowej jest obligatoryjne dla powierzchni zabudowy większej lub równej :

 • 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody
 • 1 ha na pozostałych terenach

  Zgodnie z wytycznymi GDOS za powierzchnię zabudowy dla fotowoltaiki naziemnej należy uznać powierzchnię rzutu paneli fotowoltaicznych uwzględniającą ich nachylenie względem terenu, powierzchnię zajmowaną przez wszelkiego rodzaju infrastrukturę towarzyszącą (np. drogi, parkingi, transformatory, falowniki) i pozostałe tereny przeznaczone do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

  Najważniejszym i niezbędnym załącznikiem do Wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę farmy fotowoltaicznej jest profesjonalnie opracowana karty informacyjnej przedsięwzięcia, która w sposób profesjonalny i wyczerpujący opisuje całe przedsięwzięcie. Samodzielnie przygotowanie takiego opracowania przysparza Inwestorom i Projektantom liczne trudności, natomiast braki w poszczególnych elementach dokumentacji powodują znaczne wydłużenie procedury oraz problemy w uzyskaniu samej decyzji.

 Zakres jak i niezbędne elementy karty informacyjnej fotowoltaiki określa ustawa z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).
Nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji przedsięwzięć energetycznych oraz bardzo długa i bogata współpraca na linii Inwestor – Organ gwarantują rzetelne i profesjonalne opracowania spełniające wyśrubowane wymagania urzędów.

W naszych kartach informacyjnych szczególny nacisk kładziemy min. na opis

 1. Położenia i usytuowania przedsięwzięcia w tym opis elementów środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia : charakterystyka występującej fauny i flory – inwentaryzacja przyrodnicza, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem się do zabudowy mieszkaniowej, informacje o MPZP, wszystkie niezbędne informacje wskazujące na możliwość i zgodność z przepisami umiejscowienia inwestycji na wskazanym obszarze.
 2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych takie jak :
  • generator i jego elementy,
  • charakterystyka prądowa napięcia,
  • konstrukcja modułu fotowoltaicznego,
  • opis konwerterów i falowników,
  • informacje o liniach kablowych niskiego napięcia zarówno pod i pomiędzy panelami i stacją transformatorową,
  • dane dotyczące transformatorów oraz technologii czyszczenia paneli.
 3. Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska takie jakie:
  • czasookresy prowadzenia prac budowlanych i montażowych,
  • informacje o sposobie chłodzenia ogniw np. poprzez wentylatory (akustyka),
  • dane dotyczące efektu odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnienie;
  • wpływ przedsięwzięcia na wody gruntowe,
  • opis negatywnych i pozytywnych skutków instalacji na zmianę klimatu,
  • oddziaływanie pola elektromagnetyczne na środowisko.

Czas przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia dla instalacji elektrowni/farmy fotowoltaicznej wynosi około 3 tygodni i w zakres tego wchodzi sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, konsultacje z Inwestorem i praca na otrzymanych materiałach (technologia). Na życzenie kontrahenta pomagamy mu wypełnić wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla systemów fotowoltaicznych:

 • prawidłowo opisujemy przedsięwzięcie,
 • wskazujemy niezbędne załączniki (wypis, wyrysy, mapy),
 • przygotowujemy mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ,
 • informujemy o właściwości organu do, którego należy złożyć przedmiotowy wniosek.

Często zadawane pytania o kartę dla fotowoltaiki

 • Cena przygotowania karty dla farmy fotowoltaicznej zaczyna się od 2500 zł. Każda realizacja jest wyceniana indywidualnie przed rozpoczęciem. Tutaj można zobaczyć obecne ceny karty informacyjnej.
 • Dokumentację przygotowujemy od 3 do 6 tygodni.
 • Nie ma dla nas żadnych ograniczneń, działamy na terenie całego kraju. Realizowaliśmy karty w takich miastach jak: Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Toruń, Poznań, Wrocław, Konin, Szczecin, Lublin i wielu innych miastach.

Darmowa wycena