Chiropterolog

Kim jest chiropterolog?

Chiropterolog to specjalista przyrodnik w zakresie chiropterologii, czyli zajmujący się nietoperzami (chiropterofauną). Krajowa chiropterofauna reprezentowana jest przez 27 gatunków – wszystkie z nich objęte zostały ochroną ścisłą.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać darmową wycenę!

Przygotujemy specjalnie dla Ciebie kalkulację kosztów przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Czym zajmuje się chiropterolog?

Nietoperze są jedynymi ssakami o zdolności aktywnego lotu o bardzo ciekawej biologii, która z kolei determinuje sposób prowadzenia badań chiropterologicznych. Z uwagi na nocny tryb życia oraz niewielkie rozmiary ciała krajowych gatunków nietoperzy, badania chiropterologiczne obejmują przede wszystkim:

  • poszukiwanie i kontrolę schronień letnich (w tym miejsc rozrodu) oraz zimowych (wykorzystywanych w czasie hibernacji). Siedliska nietoperzy występować mogą w różnego rodzaju budynkach, piwnicach, schronach, studniach, jak również w drzewach (np. w dziuplach czy innych uszkodzeniach i otworach w pniu). Nietoperze z uwagi na niewielkie rozmiary oraz skryty tryb życia, zajmują często nawet niewielkie i niedostrzegalne na pierwszy rzut oka szczeliny czy otwory, np. w elewacji budynków, stąd też w ramach kontroli należy prowadzić z wykorzystaniem kamer endoskopowych, a w okresie aktywności dodatkowo z zastosowaniem detektorów ultradźwiękowych,
  • rozpoznanie aktywności przelotowej (związanej z żerowaniem i migracją), które należy prowadzić z wykorzystaniem detektorów ultradźwiękowych.

Nietoperze, wbrew pozorom, są szeroko rozpowszechnione w środowisku i zajmują różnego rodzaju ekosystemy, a ich występowanie często związane jest z obecnością zabudowy miejskiej i wiejskiej.

Rozpowszechnienie i status ochronny krajowej chiropterofauny, jak również potencjalna wrażliwość na zmiany środowiska związane z procesami inwestycyjnymi, wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia chiropterologa, który będzie potrafił we właściwy sposób prowadzić obserwacje (w tym z wykorzystaniem detektora ultradźwiękowego), jak również przeanalizować zebrane dane, w tym wskazać konieczne działania minimalizujące i kompensujące, pozwalające na realizację inwestycji w zgodzie z przepisami ochrony przyrody.

Jako przykładowe działania inwestycyjne, wymagające udziału specjalisty chiropterologa, wskazać można:

  • przygotowanie dokumentacji (karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko) dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Warto podkreślić tutaj rolę i znaczenie rozpoznania chiropterologicznego terenu przy planowaniu elektrowni wiatrowych. Tego typu inwestycje mogą przede wszystkim wpływać na śmiertelność nietoperzy (w czasie przelotów żerowych oraz w okresach migracji),
  • planowanie inwestycji, wymagających wycinki drzew, w tym zadrzewień przydrożnych, które są często wykorzystywane przez nietoperze (w okresie letnim i zimowym),
  • prace remontowe lub rozbiórkowe podejmowane na budynkach, w obrębie których mogą występować siedliska nietoperzy, zajmujących różnego rodzaju otwory czy szczeliny, np. w elewacji,
  • monitoring porealizacyjny, którego obowiązek stwierdzają odpowiednie organy na etapie wydawania decyzji środowiskowych – jego zadaniem jest w szczególności weryfikacja faktycznego oddziaływania na awifaunę (np. rzeczywistej śmiertelności nietoperzy w rejonie turbin wiatrowych) i ewentualne określenie dodatkowych działań minimalizujących.

Podsumowując, udział specjalisty chiropterologa, posiadającego rzeczywistą wiedzę i odpowiednie doświadczenie, jest jednym z elementów pozwalających na realizację inwestycji i projektów zgodnie z wymogami ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju, umożliwiającym podjęcie działań minimalizujących na chiropterofaunę, a także ewentualne uzyskanie decyzji na odstępstwa od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej (w myśl art. 56 ustawy o ochronie przyrody), np. w przypadku zniszczenia siedlisk nietoperzy w czasie prac remontowych.

Darmowa wycena