Pozwolenie zintegrowane

Jeśli zamierzasz korzystać we własnej firmie z instalacji, która może powodować zanieczyszczenie środowiska, prawdopodobnie potrzebne ci będzie pozwolenie zintegrowane. Możesz uzyskać je listownie lub poprzez wizytę w urzędzie.

Celem wprowadzenia obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego jest ograniczenie emisji powstających zanieczyszczeń. Pamiętaj że nie potrzebujesz tego dokumentu, kiedy wykorzystujesz instalację lub poszczególne jej elementy do testów lub badań nowych produktów bądź procesów technologicznych.

Pozwolenie zintegrowane (PZ) – definicja

Pozwolenie zintegrowane to rodzaj licencji wydawanej na prowadzenie działalności przemysłowej, która otrzymywana jest na różne instalacje, np. hodowlane (fermy drobiu) czy przemysłowe (browary). W Unii Europejskiej obowiązywało ono za sprawą Dyrektywy IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control), zastąpioną później przez Dyrektywę IED (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/UE). W momencie, gdy Polska stała się częścią Unii Europejskiej, prawo to zostało dostosowane do przepisów obowiązujących w naszym kraju.

Jakie organy wydają pozwolenie zintegrowane?

Wydawaniem dokumentu zajmują się:

 • starostwa powiatowe – robią to w przypadku miast na prawach powiatu,
 • urzędy marszałkowskie – zajmują się wydawaniem dokumentów, kiedy dana instalacja może znacząco wpłynąć na środowisko oraz w przypadku regionalnych instalacji zajmującymi się przetwarzaniem odpadów komunalnych, które zostały opisane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (RIPOK),
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska – należy się do nich zgłosić, kiedy instalacja znajduje się na terenie zamkniętym,
 • organy uprawnione do wydawania decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami wydobywczymi – warto się do nich udać, jeśli instalacje dotyczą odpadów innych niż wydobywcze i powstały na obszarach wydobycia kopalin ze zbóż.

Kto i kiedy ma obowiązek sporządzenia pozwolenia zintegrowanego?

Na początku warto zdefiniować samo pojęcie instalacji. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawem ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm), jest to:

 • stacjonarne urządzenie techniczne,
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, położonych na terenie jednego zakładu i dysponowanych przez ten sam podmiot,
 • obiekty budowlane, które nie są urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, jednak ich eksploatacja może powodować emisję.

Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z instalacji. Może się o nie starać:

 • podmiot, który posiada tytuł prawny do instalacji,
 • podmiot, który planuje założyć kolejną instalację,
 • podmiot, który posiada tytuł prawny do części danej instalacji – w takiej sytuacji należy wspólnie złożyć wniosek, razem z innymi podmiotami, trzeba też wskazać w nim główny podmiot prowadzący dana instalację oraz opisać zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów.

O pozwolenie zintegrowane musi postarać się podmiot prowadzący instalację, która może przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska. Może to być np. instalacja:

 • do produkcji papieru, płyt OSB, wiórowych i pilśniowych,
 • do produkcji i obróbki metali,
 • służąca magazynowaniu odpadów,
 • do obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
 • do wytwarzania energii i paliw,
 • w ubojniach zwierząt, mleczarniach, rzeźniach,
 • w przemyśle chemicznym – wykorzystywana np. do produkcji nawozów,
 • w przemyśle mineralnym – używana do przetwarzania surowców skalnych.

Należy zaznaczyć, że pozwolenie zintegrowane potrzebne jest  w przypadku wszystkich instalacji, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia środowiska, jeden dokument jest wydawany natomiast dla pojedynczej instalacji, a nie dla zakładu. Jeżeli więc na terenie zakładu znajduje się kilka instalacji, dokument musi być wydany dla każdej z nich.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Wzór wniosku o wydanie dokumentu znajdziesz pod poniższym adresem:

https://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/wzor_wniosek_IED(2).doc

Wniosek należy złożyć w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach. Dodatkowo, tę samą wersję należy złożyć na płycie CD lub pendrive.

We wniosku muszą znaleźć się m.in. takie dane, jak:

 • nazwa podmiotu prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • opisanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów, w przypadku, gdy prowadzą one konkretne części instalacji,
 • ocena stanu technicznego instalacji,
 • dane o wykorzystywanej przez instalację energii,
 • dane o przewidywanym wpływie instalacji na środowisko,
 • wyniki pomiarów emisji z instalacji, jeśli wcześniej były takie przeprowadzane,
 • dane o prognozowanej wielkości emisji hałasu,
 • informacje o prognozowanej ilości używanej wody,
 • dane o prognozowanych metodach zapobiegania występowaniu awarii, a także minimalizacji jej skutków.

Zakres pozwolenia zintegrowanego

Celem powołania pozwolenia zintegrowanego było stworzenie jednej decyzji dotyczącej wielu aspektów oddziaływania instalacji na środowisko. Zastępuje ono dotychczasowe decyzje w kwestiach:

 • wielkości emisji gazów wytwarzanych przez instalację,
 • warunków, które muszą być stworzone, aby odprowadzać ścieki do kanalizacji,
 • dopuszczalnego poziomu hałasu,
 • warunków poborów wód,
 • dopuszczalnego pola elektromagnetycznego.