Karta informacyjna przedsięwzięcia Warszawa

decyzje środowiskowe Warszawa

Miasto stołeczne Warszawa

Warszawa jako lider wśród wszystkich polskich miast liczy obecnie około 1 mln 765 tyś mieszkańców i  zajmuje obszar 517,24 km2.  W chwili obecnej stolica Polski pełni rolę bardzo ważnego ośrodka na wielu płaszczyznach min: na polu  nauki, sztyki, kultury jak gospodarczym. Wraz z cała aglomeracją warszawską stanowi największy powiązany funkcjonalnie region w Polsce, skupiający kilkadziesiąt gmin, które zamieszkuje około 3 mln mieszkańców. Warszawa jako jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce przyciąga bardzo wielu inwestorów z różnych dziedzin gospodarki. Swoje siedziby mają tutaj min. Coca-Cola, Polpharma, ArcelorlMital i wiele innych.

Kwalifikacja przedsięwzięcia do „decyzji środowiskowej”

Szeroki wachlarz możliwych inwestycji został ustawowo zakwalifikowany do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym w przypadku chęci realizacji sporej gamy przedsięwzięć, Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zmuszony jest każdorazowo do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanej inwestycji. Do przedsięwzięć wymagających właściwej „decyzji środowiskowej” zaliczają się min.:

 • zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą
 • centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą
 • zabudowa usługowa
 • garaże i parkingi
 • punkty zbierania i przeładunku złomu
 • wszelkiego rodzaju instalacje dotyczące budowy, produkcji, napraw np.: montowania pojazdów, naprawy pojazdów kolejowych, produkcji betonu , produkcji mas bitumicznych
 • instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne
 • zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznym
 • instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin
 • oraz inne – wykaz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko normuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71).

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w Warszawie

Warunkiem niezbędnym do otrzymania „decyzji środowiskowej” jest wniosek o jej wydanie. Wzory wniosków,  właściwe miejscowo gminy, umieszczają na swoich stronach BIP skąd można je pobrać  – Wniosek.

Elementami niezbędnymi wniosku są jego załączniki:

 1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (warunkowo – zależny od kwalifikacji przedsięwzięcia)
 2. karta informacyjna przedsięwzięcia (warunkowo – zależny od kwalifikacji przedsięwzięcia)
 3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać;
 4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków,
 5. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszarem, na który będzie ono oddziaływać wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 6. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informacja o jego braku z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1 pkt 5 przywołanej ustawy;
 7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 9. w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa.

Karta informacyjna przedsięwzięcia Warszawa

Najważniejszym i niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej jest Karta informacyjna przedsięwzięcia. Jest to opracowanie zawierające wszystkie niezbędne z punktu ochrony środowiska, informacje dotyczące planowanej inwestycji.

Prawidłowe sporządzenie karty przez Inwestora umożliwia właściwemu organowi podjęcie decyzji o tym czy inwestycja jest zaplanowana w sposób właściwy i nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko i ludzi oraz czy jej realizacja wymaga dalszych szczegółowych analiz w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. (wzór karty).

Elementami karty informacyjnej są dane dotyczące:

 • rodzaju i skali przedsięwzięcia oraz jego usytuowania
 • powierzchni zajmowanych nieruchomości
 • rodzaju planowanej technologii
 • wariantów przedsięwzięcia
 • przewidywanej ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
 • rozwiązań chroniących środowisko
 • przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
 • możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisk
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 • wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
 • przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
 • ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
 • przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko
 • prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

O nas

EKO Bydgoszcz jest zespołem specjalistów zajmującym się obsługą podmiotów realizujących inwestycje, dla których wymagane są wszelkiego rodzaju decyzje, pozwolenia, sprawozdania, zaświadczenia i zezwolenia wymagane przepisami prawa z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Nasze wykształcenie i zdobyte w trakcie pracy zawodowej doświadczenie, gwarantują Państwu profesjonalną i rzetelną obsługę. Stale powiększające się grono naszych nowych i dotychczasowych kontrahentów (firmy z branży elektrycznej, drogowej, przemysłowej, projektowej) świadczy o bardzo wysokiej jakości świadczonych usług. W celu zapoznania się z opiniami o naszej dotychczasowej pracy zapraszamy do zakładki referencje, a także do kontaktu z ich autorami.

Specjalizujemy się w kompleksowym przygotowaniu:

Współpraca w Warszawie

Współpraca z każdym naszym partnerem / zleceniodawcą opiera się na dokumentacji, danych, założeniach i informacjach przez niego przedstawionych. Każdorazowo, bezpłatnie wyceniamy koszt naszych opracowań (cennik KIP i cennik Raport ooś) oraz wstępnie analizujemy możliwość realizacji przedsięwzięcia we wskazanym miejscu. Analiza taka trwa kilka dni roboczych i po jej dokonaniu przedstawiamy kompleksową wycenę z informacją o zakresie opracowania – czy są potrzebne dodatkowe prace takie jak np.: rozpoznanie w terenie, szczegółowe inwentaryzacje i ich czasookresy, analizy akustyczne i zanieczyszczeń powietrza, badania hydrogeologiczne oraz inne niezbędne przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

  Termin opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia to około 3-4 tygodnie i zależy on głównie od stopnia skomplikowana planowanych prac oraz posiadanych przez Inwestora danych. Natomiast koszt opracowania dokumentacji ustalony jest każdorazowo indywidualnie i w głównej mierze zależy od poziomu skomplikowania i skali przedsięwzięcia.

W celu zapoznania się z naszą ofertą zapraszamy do kontaktu pod numerem 606-853-267 lub mailowo: biuro@eko-bydgoszcz.pl.

Zobacz również: inwentaryzacja zieleni Warszawa.