Inwentaryzacja przyrodnicza Warszawa

   W Warszawie będącej największym miastem Polski i jednocześnie stolicą województwa mazowieckiego znajduje się obecnie 12 rezerwatów przyrody o powierzchni około 1700 ha. Największym z nim z nich jest rezerwat krajobrazowy Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, położony w południowej części stolicy. Na jego obszarze można spotkać  rośliny i zwierzęta objęte ochroną gatunkową, takie m.in.  lilię złotogłów, tuczycę drżączkowatą, konwalię majową a także dzięcioła czarnego i zielonego.

   Natomiast samo województwo mazowieckie położone na terenie Niżu Środkowopolskiego znane jest z dużych kompleksów leśnych do, których zaliczają się: Puszcza Kampinoska (park narodowy), Kozienicki Park Krajobrazowy, Bolimowski Park Krajobrazowy, do najcenniejszych przyrodniczo obszarów zaliczane są:  Ostoja Bagno Całowanie,  Puszcza Piska czy Forty Modlińskie.

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza

   Inwentaryzacja przyrodnicza jest zespołem czynności mających na celu rozpoznanie i sklasyfikowanie wszystkich elementów przyrody wybranego obszaru. Dokument ten ma na celu określenie bioróżnorodności badanego terenu poprzez wskazanie występujących na nim  elementów fauny jak i flory. Prace związane z inwentaryzacją opierają się głównie na badaniach terenowych, które uzupełniane są o materiały źródłowe (istniejące badania, publikacje naukowe, dane historyczne).

   Przed przystąpieniem do sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej każdorazowo należy określić umiejscowienie i rodzaj planowanej inwestycji  co pozwoli prawidłowo wyznaczyć zakres opracowania. Każda inwentaryzacja powinna być wykonana z właściwymi dla poszczególnych gatunków metodykami (opracowanymi np. przez Główny inspektorat ochrony środowiska). Wpływ na zakres, rodzaj i czasookres prac ma usytuowanie badanego obszaru, ponieważ inaczej bada się pole uprawne o powierzchni 2ha a inaczej waloryzuje się obszar 4 ha o znacznym zalesieniu położony w obszarze Natury 2000. Podobnie sprawa ma się z migracjami i okresami lęgowymi ptaków, które to mają miejsce w trakcie określonych pór roku. Natomiast w przypadku nietoperzy nasłuchy powinno się prowadzić w odpowiednich porach nocnych i wczesnorannych.

Elementy kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej

  Całościowa inwentaryzacja danego obszaru, która powinna zostać przygotowywana  do dokumentacji środowiskowej (na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) powinna obejmować następujące elementy:

  1. Lokalizację inwestycji względem obszarów chronionych,
  2. Informację o występowaniu korytarzy ekologicznych,
  3. Dane dotyczące badań terenowych z podziałem na: metodykę i termin prac oraz wyniki badań flory i fauny (podział na: bezkręgowce, ryby i minogi, gady i płazy, ptaki, nietoperze, ssaki)
  4. Opis waloryzacji krajobrazu,
  5. Przedstawienie wpływy inwestycji na bioróżnorodność ekologiczną,
  6. Informacje o zastosowanych działaniach minimalizujących (np. nasadzenia zastępcze).

Kiedy należy wykonać inwentaryzację

   Każdy przedsiębiorca planujący realizację inwestycji ingerującej w środowisko naturalne powinien zdawać sobie sprawę z obowiązków na nim ciążących w zakresie ochroną przyrody. Polski ustawodawca wyznaczył grupę przedsięwzięć, dla których obligatoryjnie należy wykonać inwentaryzacje przyrodniczą będącą częścią większych opracowań którymi są karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganymi przy procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto każdorazowo do pozwolenia na wycinkę należy sporządzić inwentaryzacje zieleni (drzew i krzewów) a w przypadku prac związanych z termomodernizacji budynków od Inwestora wymagana jest inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterofauny.

   Wielu naszych kontrahentów nie zdaje sobie sprawy, iż na terenie ich inwestycji występują rośliny lub zwierzęta będące gatunkami chronionymi, których zniszczenie lub przemieszczenie bez zgody właściwego organu jest zabronione pod sankcją grzywny lub pozbawienia wolności. Przykładami gatunków zwierząt i roślin bardzo często występujących na obszarach inwestycji a podlegających pełnej lub częściowej ochronie są: ślimak winniczek (Helix pomatia), mech – rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi), czy rośliny – kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium).

Zastanawiasz się jaki jest koszt? Sprawdź: cena inwentaryzacji przyrodniczej