Raport oddziaływania na obszary natura 2000

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (Raport) jest opracowaniem, które przedstawia: zakres i skalę planowanej inwestycji, rozwiązania chroniące środowisko, prognozę oraz opis przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. Raport jest koniecznym elementem oceny oddziaływań na środowisko, na podstawie którego: podejmowane są właściwe decyzje administracyjne oraz ustalane warunki korzystania z inwestycji.

Spektrum raportu zostało określone ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska Dz. U. 2017 poz. 1405,. Jest on dokumentem potrzebnym w procesie oceny oddziaływań na obszary Natura 2000 i może być konieczny dla każdej nowo podejmowanej inwestycji, co do której wystąpi obawa wystąpienia znaczących oddziaływań na obszary Natura 2000.