Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

Czy jest ponowną ocena oddziaływania na środowisko? Kiedy dany przedsiębiorca stara się uzyskać np. pozwolenie na budowę, urząd zajmuje się jego oceną merytoryczną. W momencie, gdy inwestor dokonuje jednak jakichkolwiek zmian we wniosku o pozwolenie, związanych z wcześniej wydaną decyzją środowiskową, musi się liczyć z tym, że może być poproszony o sporządzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Jeśli  jej nie przygotuje, może mu zostać cofnięte pozwolenie na budowę.

Kiedy należy wykonać ocenę oddziaływania na środowisko?

O ponowną ocenę oddziaływania na środowiska (w skrócie: ponowną OOŚ) może być proszony przedsiębiorca przed uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Podstawą prawną do wydania powyższych decyzji jest ustawa Prawo budowlane (art. 72 ust. 1 pkt 1).

Oprócz tego, ponowną OOŚ czasem należy przeprowadzić przed wydaniem:

 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydaje się ją na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 72 ust. 1 pkt 10),
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego – związana jest ona z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 72 ust. 1 pkt 14),
 • decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej – związana jest z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 72 ust. 1 pkt 18).

Co warto wiedzieć o ponownej ocenie oddziaływania na środowisko?

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko może być przeprowadzona:

 • na wniosek przedsiębiorcy planującego dane przedsięwzięcie,
 • gdy obowiązek jej wykonania wynika bezpośrednio z decyzji środowiskowej,
 • gdy organ inwestycyjny stwierdzi, że zaszły pewne zmiany, które nie wpisują się w wymagania decyzji środowiskowej,
 • gdy w decyzji środowiskowej wykazano brak możliwości gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla – związane jest to bezpośrednio z instalacjami służącymi do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.

Przedsiębiorca zatem ma również prawo do samodzielnego napisania wniosku o ponowną ocenę oddziaływania na środowisko (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko). Wówczas musi on złożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub poprosić o określenie jego dokładnego zakresu – w przypadku, gdy przedsięwzięcie ma na nie duży wpływ. Wówczas powinien on dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się samodzielnie złożyć raport, musi złożyć go do urzędu, który zajmuje się wydawaniem np. pozwolenia na budowę. Warto również pamiętać o tym, aby dodatkowo złożyć ten sam dokument na wybranym nośniku danych, np. na płycie CD lub pendrive.

Należy zaznaczyć, że ponowna ocena oddziaływania na środowisko wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz odpowiedniego stanowiska ze strony organów współdziałających. Po przekazaniu sprawy do urzędu, ten kontaktuje się  z dyrektorem ochrony środowiska lub Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, w sprawie uzgodnienia wszystkich warunków realizacji danego przedsięwzięcia.