Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko (Prognoza) jest jednym z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Można ją określić jako odpowiednik raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przygotowywanego w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Opracowanie takie na celu przedstawienie następstw wykonania prognozowanego dokumentu na środowisko, (w tym na zdrowie ludzi). Dokument ten wskazuje, czy proponowane do realizacji działania, bądź wskazane kierunki rozwoju uwzględniają należycie kwestie związane z ochroną środowiska.

Zakres prognozy szczegółowo reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska Dz. U. 2017 poz. 1405 , i w myśl art. 51 powinna ona zawierać następujące elementy:

  • analizę projektu dokumentu pod kątem potencjalnych oddziaływań na środowisko;

  • analizę i ocenę istniejącego stanu środowiska;

  • charakterystykę oddziaływań na środowisko;

  • przedstawienie rozwiązań alternatywnych;

  • prezentację rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne działania dla środowiska;

  • ocenę możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego;

  • prezentację metod zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;

  • propozycję metod analizy skutków środowiskowych realizacji dokumentu;

  • streszczenie w języku niespecjalistycznym.