Karta informacyjna przedsięwzięcia Szczecin

   Pewna grupa przedsiębiorców w tym ta działająca na terenie Szczecina i w obszarze województwa zachodniopomorskiego planując realizację swojej inwestycji, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,zobligowana jest do uzyskania decyzji środowiskowej dla planowego przedsięwzięcia. W praktyce oznacza to, że przed rozpoczęciem budowy należy na podstawie sformalizowanego wniosku uzyskać „akceptację” – pozytywną opinię organów środowiskowych dla realizacji planowanego zamierzenia.

   Katalog wszystkich rodzajów przedsięwzięć  kwalifikujących się do uzyskania  decyzji środowiskowej jest bardzo szeroki i znajduje się w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu „w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jego spektrum obejmuje m.in. inwestycje liniowe (budowa dróg, linii napowietrznych, linii kolejowych), przedsięwzięcia związane z OZE (farmy fotowoltaiczne, biogazownie), inwestycje przemysłowe (inwestycje przekraczające roczną produkcje powyżej 50 ton) czy na przykład budownictwo wielorodzinne (duża zabudowa mieszkaniowa wraz parkingami).

Karta informacyjna przedsięwzięcia

   Rozpoczęcie procedury uzyskania decyzji środowiskowej jest związane ze złożeniem do właściwego miejscowo organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta, regionalny dyrektor ochrony środowiska) wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (wniosek duś), w którym to określa się rodzaj , zakres i umiejscowienie planowanego przedsięwzięcia.

   Najważniejszym załącznikiem do duś jest karta informacyjna przedsięwzięcia, która to jest podstawowym dokumentem szeroko i kompleksowo opisującym planowaną inwestycję. Karta powinna zawierać wszystkie niezbędne z punktu widzenia wpływu na środowisko skategoryzowane dane wskazujące jaki wpływ na nie ma planowane przedsięwzięcie. Obligatoryjne elementy karty informacyjnej wymienione są w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zakres karty informacyjnej

   Do niezbędnych składowych karty zaliczają się przede wszystkim informacje dotyczące następujących parametrów przedsięwzięcia:

  • lokalizacja, zakres, rodzaj, skala;
  • opis rodzaju i procesów technologicznych, które są planowane w inwestycji;
  • informacja nt. ewentualnych możliwych innych wariantach realizacji zadania;
  • stosowanych metod ochrony środowiska;
  • opisu i wyliczeń emisji do środowiska w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wytwarzanych odpadów;
  • opisu środowiska naturalnego (przeprowadzenia tzw. inwentaryzacji przyrodniczej) oraz przedstawienie wpływu planowanego zadania na to środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

   W przypadku inwestycji o bardzo dużej skali oraz znacznym oddziaływaniu na środowisko Inwestor bezpośrednio do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej załącza Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Opracowanie to jest specjalistycznym, ściśle sformalizowanym, dokumentem bardzo szeroko opisującym wszelkie aspekty planowanego zadania. Dokumentację taką mogą sporządzić tylko osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

   Do przedsięwzięć, dla których trzeba przygotować raport zalicza się mi.in: budowa autostrad i dróg ekspresowych, duże gospodarstwa hodowlane zwierząt powyżej 210 DJP, napowietrzne linie elektroenergetyczne.

   Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dodatkowo poza rozbudowanymi i poszerzonymi danymi wymaganymi do karty informacyjnej przedsięwzięcia musi zawierać dodatkowo między innymi analizę konfliktów społecznych, realne i możliwe do wykonania warianty przedsięwzięcia, szczegółowe wyliczenia w zakresie emisji hałasu, pola elektromagnetycznego czy zanieczyszczenia powietrza.

Oferta

   Samodzielnie opracowanie dokumentacji środowiskowej bardzo często prowadzi do znacznego przedłużenia procedury uzyskania decyzji środowiskowej, a w skrajnych przypadkach do braku akceptacji realizacji danej inwestycji, co w obu przypadkach wiąże się z realnymi stratami finansowymi po stronie Inwestora.  Jako zespół profesjonalistów oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo w trudnym procesie inwestycyjnym poprzez analizę danego przedsięwzięcia, przygotowanie wniosków i dokumentacji aż po ustalenia z organami opiniującymi. Działamy na terenie miasta Szczecina jak i w całym województwie zachodniopomorskim a dotychczasowa współpraca z naszymi kontrahentami przebiega bez zakłóceń z poszanowaniem warunków umownych, o czym świadczą pozytywne opinie i referencje, które można znaleźć na naszej stronie.