Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – definicja

  Wniosek o wydane decyzji środowiskowej w skrócie (wniosek DUŚ) to sformalizowany dokument wszczynający postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  środowiskowej dla konkretnego przedsięwzięcia, w którym inwestor zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami opisuje i kwalifikuje planowaną inwestycję, na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko. Katalog inwestycji, objętych obowiązkiem sporządzenia wniosku został wymieniony w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 ze zm.), zwana również ustawą ooś.

Kto i gdzie powinien złożyć wniosek

    Z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej może wystąpić każdy podmiot (zarówno osoba fizyczna jak i prawna) zainteresowany realizacją danego przedsięwzięcia, kwalifikującego się do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten można złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową. Dopuszczalne jest także, aby wniosek składał pełnomocnik podmiotu, który posiada stosowne pełnomocnictwo.

  Co do zasady właściwym do rozpoznania / rozpatrzenia wniosku o DUŚ będzie organ gminy, na terenie którego planowana jest inwestycja (wójt, burmistrz, prezydent miasta) a w pozostałych przypadkach określonych w ustawie ooś będą to: właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska – np. dla inwestycji liniowych takich jak: drogi, linie kolejowe, linie napowietrzne; Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – np. dla przedsięwzięć związanych z energetyką jądrową ; właściwy miejscowo starosta w przypadkach scalania, wymiany lub podziału gruntów; dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – sytuacjach zmiany sposobu zagospodarowania lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny.

Zakres wniosku i jego załączniki:

 Szczegółowo i precyzyjnie treść wniosku określa art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) i zgodnie z jej brzmieniem, dokument taki powinien zawierać następujące załączniki:

1) Raport o oddziaływaniu na środowisko (kiedy wymagany jest raport )

a) przy przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

b) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) Karta informacyjna przedsięwzięcia (kiedy należy opracować kartę)

a) przy przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko,

b) przy przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

3) Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Mapę ewidencyjną można pozyskać po złożeniu stosownego wniosku we właściwym miejscowo dla miejsca realizacji inwestycji starostwie powiatowym, a w przypadku miast na prawach powiatu w wydziale do spraw geodezji i kartografii. Aktualnie koszt uzyskania mapy określa załącznik nr 11 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 ze zm.). (tabela stawek)

4) Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania. Powinien on zawierać co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione dane takie jak: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę i adres właściciela

Pozyskane wypisy winny obejmować wszystkie działki usytuowane na przewidywanym terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać (sytuacja analogiczna jak przy mapie ewidencyjnej o której mowa w pkt 3.).

5) Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej

Mapę taką należy sporządzić samodzielnie z uwzględnieniem działek sąsiadujących z inwestycją. Właściwe opracowanie tego załącznika możliwe jest dopiero po sporządzeniu karty informacyjnej lub raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z których wprost będzie wynikać zakres oddziaływania przedsięwzięcia na sąsiednie tereny. Przy wyznaczaniu obszaru, na który będzie oddziaływać inwestycja należy pamiętać, iż  emisje typu: hałas,  zanieczyszczenia powietrza lub promieniowanie magnetyczne mogą swoim zasięgiem obejmować dalszy obszary,  nie tylko te bezpośrednio przylegające do działki/ek objętych wnioskiem. W związku z powyższym dla wielu inwestycji tylko wykonanie właściwej specjalistycznej analizy pozwoli właściwie wykazać skalę konkretnych emisji.

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został uchwalony, albo informacja o jego braku z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Dokument taki pozyskuje się, we właściwych miejscowo urzędach gminy lub miasta.

7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji ;

8. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 ze zm.) – punkt ten dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej;

9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – opłata taka wynosi 205 zł i należy ją wpłacić na  konto właściwego miejscowo organu, który będzie rozpatrywał wniosek;

10. W przypadku gdy w imieniu inwestora występuje pełnomocnik, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.) winien on dołączyć do wniosku  pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony jego odpis.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (nr konta ten sam co do opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej). wzór pełnomocnictwa

Wzór wniosku

Praktycznie każdy organ właściwy do rozpatrywania wniosku o DUŚ ma jego wzór, który zazwyczaj znajduje się stronach www tej instytucji. Każdy z nich powinien w sobie zawierać  wyżej opisany zakres. Przykładowy wzór wniosku do pobrania wniosek

Sporządzanie wniosku

EKO Bydgoszcz w ramach kompleksowej obsługi klientów sporządza, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. Takie rozwiązanie pozwala inwestorowi zaoszczędzić cenny czas, gdyż wszystkie niezbędne formalności, w tym pilnowanie ustawowych terminów, pozostaje na „naszej głowie”.