Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Warszawa

Warszawa jest największym miastem w Polsce, które pod względem liczby ludności zajmuje od wielu lat niezmiennie pierwsze miejsce w kraju. Statystycznie, stolicę zamieszkuje około 1,77 miliona mieszkańców. Stolica kraju należy także do jednych z najlepszych miast, jeśli chodzi o działania biznesowe i przemysłowe.

Każdy inwestor, ukierunkowujący swe zawodowe działania na stolicę kraju, bardzo często musi przejść wiele złożonych procedur przed samą realizacją inwestycji. Do pierwszych formalności zalicza się uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego zadania  – w tym  także sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Kiedy należy opracować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Jeśli dana grupa inwestycji, może potencjalnie lub znacząco – w mniejszym lub większym stopniu –wpłynąć na otaczające środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  może okazać się niezbędny dla realizacji konkretnego zadania. Dla pewnej grupy przedsięwzięć jego wykonanie jest obligatoryjne (np. budowa autostrady) a dla innych będzie trzeba go opracować dopiero po stwierdzeniu przez właściwy organ konieczności dokonania oceny oddziaływaniu na środowisko dla planowanego zadania (po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia).

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko jest częścią oceny wpływu danego zamierzenia np. na faunę i florę leżącą w granicach administracyjnych do Warszawy. Stanowi on również ważny załącznik, służący wydaniu pozytywnej decyzji środowiskowej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – co powinien zawierać?

Raport ma za zadanie  wskazać wielkość, wpływ i zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko  m.in.  stopień hałasu, emisję LZO,  interakcje ze środowiskiem wodnym czy migrację zwierząt na obszarze inwestycji.  Decyzję zezwalającą na inwestycję podejmuje w postępowaniu administracyjnym właściwy miejscowo organ (m.in. wójt lub burmistrz). Bez pomyślnego przejścia przez wszystkie etapy „postępowania środowiskowego” dany przedsiębiorca nie ma możliwości uzyskania m.in. pozwolenia na zagospodarowanie terenu czy też na rozpoczęcie budowy.

W związku z powyższym warto zadbać o wysoką jakość  raportu oddziaływania przedsięwzięcia, który powinien składać się z wielu elementów do których zalicza się:

  • opis planowanego przedsięwzięcia,
  • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych,
  • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,
  • opis analizowanych wariantów.

Wszystkie części, które powinny znajdować się w każdym raporcie, szczegółowo określa art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) dalej ustawa ooś.

Kto może opracować raport?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy ooś autorem, który może sporządzić  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, musi być osoba posiadająca: wykształcenie związane naukami ścisłymi, technicznymi, przyrodniczymi lub rolniczymi lub doświadczenie w tej materii (polegające na samodzielnym tworzeniu w przeszłości co najmniej pięciu takich raportów lub braniu udziału przez co najmniej pięć lat w pracy zespołowej, mającej na celu tworzenie raportów środowiskowych).

Wobec powyższego przygotowanie tak skomplikowanego opracowania jakim jest raport oddziaływania na środowisko powinno się zlecić firmom zajmującym się profesjonalnym sporządzaniem dokumentacji środowiskowych, które posiadają w swoim szeregach specjalistów z zakresu akustyki, gospodarki odpadami  czy botaników.