Ornitolog

Kim jest ornitolog?

Ornitolog jest to specjalista przyrodnik w zakresie ornitologii, czyli zajmujący się ptakami (awifauną). Krajowa awifauna reprezentowana jest przez ponad 460 gatunków ptaków, należących do 25 rzędów. W znakomitej większości są to gatunki podlegające ochronie (ścisłej oraz częściowej), natomiast 13 gatunków uznanych zostało za zwierzęta łowne.

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać darmową wycenę!

Przygotujemy specjalnie dla Ciebie kalkulację kosztów przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Czym zajmuje się ornitolog?

Specjalista ornitolog powinien nie tylko potrafić rozpoznać gatunek ptaka na podstawie bezpośredniej obserwacji osobnika danego gatunku, ale również posiadać wiedzę na temat ekologii, preferencji siedliskowych i zachowań poszczególnych gatunków. Warto tutaj również pamiętać o umiejętności rozpoznawania przynależności gatunkowej na podstawie obserwacji głosowych (np. ptaków śpiewających, tokujących), która jest jednym z istotnych aspektów metodycznych, w szczególności w czasie badań awifauny lęgowej.

Z uwagi na występowanie ptaków praktycznie w każdym środowisku na terenie kraju (ptaki występują nie tylko w środowisku leśnym czy w rejonie rzek, jezior i podmokłych, ale także stanowią typowy element ekosystemów rolnych i miejskich) oraz związane z tym możliwe oddziaływanie planowanych inwestycji na awifaunę, inwentaryzacja ornitologiczna często jest jednym w kluczowych elementów badań terenowych.

Rozpowszechnienie i status ochronny krajowej awifauny, jak również potencjalna wrażliwość na zmiany środowiska związane z procesami inwestycyjnymi, wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia ornitologa. Dobry specjalista będzie potrafił nie tylko wskazać listę występujących na terenie inwestycji gatunków, ale również określić (rzeczywiste i potencjalne) znaczenie terenu dla poszczególnych gatunków oraz (co równie ważne) wskazać konieczne działania minimalizujące i kompensujące, pozwalające na realizację inwestycji w zgodzie z przepisami ochrony przyrody.

Jako przykładowe działania inwestycyjne, wymagające udziału specjalisty ornitologa, wskazać można:

  • przygotowanie dokumentacji (karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko) dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mając na względzie ekologię krajowych gatunków oraz aktualne trendy inwestycyjne, warto podkreślić tutaj rolę i znaczenie rozpoznania ornitologicznego terenu przy planowaniu elektrowni fotowoltaicznych czy elektrowni wiatrowych. Tego typu inwestycje mogą powodować zajęcie i przekształcenie siedlisk ptaków (elektrownie fotowoltaiczne) czy wpływać na śmiertelność i zakłócenie migracji awifauny (elektrownie wiatrowe),
  • planowanie inwestycji, wymagających wycinki drzew i krzewów, w tym zadrzewień przydrożnych, które są często wykorzystywane przez ptaki, jako siedlisko lęgowe. Gatunki ptaków związane z zadrzewieniami mogą zarówno budować gniazda w obrębie koron drzew i gałęzi krzewów (np. sierpówka, grzywacz, sroka, gawron, sójka, pokrzewki, kos), jak również wykorzystywać jako siedlisko lęgowe dziuple (np. sikory, szpak),
  • prace remontowe lub rozbiórkowe podejmowane na budynkach, które stanowią często siedlisko rozrodu ptaków, wykorzystujących różnego typu otwory (np. wentylacyjne, stropodachu) czy niewidoczne na pierwszy rzut oka szczeliny, jako siedlisko lęgowe (np. jerzyk, wróbel, kawka),
  • nadzór ornitologiczny na etapie realizacji inwestycji, np. na etapie prowadzenia robót budowlanych w okresie lęgowym ptaków czy w czasie wycinki zadrzewień. Zadaniem nadzoru jest tutaj w szczególności bieżąca kontrola terenu robót pod kątem występowania ptaków,
  • monitoring porealizacyjny, którego obowiązek stwierdzają odpowiednie organy na etapie wydawania decyzji środowiskowych – jego zadaniem jest w szczególności weryfikacja faktycznego oddziaływania na awifaunę (np. rzeczywistej śmiertelności ptaków w rejonie turbin wiatrowych) i ewentualne określenie dodatkowych działań minimalizujących.

Podsumowując, udział specjalisty ornitologa, posiadające rzeczywistą wiedzę i odpowiednie doświadczenie, jest jednym z elementów pozwalających na realizację inwestycji i projektów zgodnie z wymogami ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju. Zaplanowanie i zrealizowanie inwentaryzacji ornitologicznej pozwala również na określenie działań minimalizujących jej możliwe negatywne oddziaływanie na awifaunę, a także ewentualne uzyskanie decyzji na odstępstwa od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej (w myśl art. 56 ustawy o ochronie przyrody).

Nasze usługi związane z ornitologiem

  • monitoring porealizacyjny dla farm wiatrowych
  • inwentaryzacja przyrodnicza dla raportu OOŚ i karty informacyjnej przedsięwzięcia
  • nadzór przyrodniczy – wycinka zadrzewień oraz prace remontowe i rozbiórkowe budynków,
  • nadzór przyrodniczy – prowadzenie prac (np. ziemnych, budowlanych) w okresie lęgowym,
  • kontrola i nadzór prac związanych z wykaszaniem roślinności na terenie farm fotowoltaicznych.

Darmowa wycena