Karta informacyjna przedsięwzięcia Olsztyn

   Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej na realizacji danego przedsięwzięcia wiąże się ze żmudną procedurą oceny i opiniowania dokumentacji środowiskowej. Każdy inwestor z Olsztyna i województwa Warmińsko-Mazurskiego jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia na budowę lub warunków zabudowy w zależności od rodzaju inwestycji zmuszony jest do przeprowadzenia procedury administracyjnej polegającej na ocenie oddziaływania na środowisko konkretnego zamierzenia.

  Powyższą procedurę administracyjną inicjuje się poprzez złożenie do organu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do, którego należy załączyć właściwą dokumentację w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Oba opracowania sporządza się dla innej kategorii zamierzeń, raporty dla dużych inwestycji mocno oddziaływujących na środowisko (np. duże gospodarstwa hodowlane 210 DJP ) natomiast karty co do zasady dla zadań mniej ingerujących w środowisko (np. farmy fotowoltaicznej).

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia

   Karta jest dokumentem przygotowanym przez Inwestora, która ma za zadanie w pełni opisać i przedstawić oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Organy opiniujące kartę informacyjną każdorazowo będą ją weryfikować pod kątem jej zgodności i zawartości z aktualnie obowiązującymi przepisami (m.in. ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku… ).

Do niezbędnych elementów, które powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia zalicza się m.in:

  • opis inwestycji, jej umiejscowienia i skali
  • dane dotyczące planowanej technologii
  • wpływ inwestycji na środowisko wodne, zwierzęta i ludzi
  • sposób gospodarowania odpadami
  • oddziaływanie na klimat
  • inwentaryzacja przyrodnicza terenu

   Prawidłowo i wyczerpująco opracowana karta informacyjna znacznie ułatwia proces uzyskania decyzji środowiskowej skracając czas jej opiniowania do minimum. Braki w dokumencie powodują liczne wezwania, które wydłużają całą procedurę co w efekcie końcowym przekłada się na straty finansowe Inwestora.