Zgłoszenie wodnoprawne

Pewne rodzaje przedsięwzięć wymagających zgłoszenia wodno-prawnego zostały określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne Dz. U. 2017 poz. 1566 i są nimi:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m 2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub inne go przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

Właściwym adresatem (organem) zgłoszenia jest właściwy miejscowo starosta. Natomiast w przypadku przedsięwzięcia, które będzie realizowane na terenie zamkniętym, tak jak w przypadku pozwoleń wodnoprawnych, właściwym organem jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
Samo zgłoszenie powinno zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniać następujące wymogi formalne oraz zawierać określone załączniki:

Wymogi formalne:

 • oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia (adres i siedziba),
 • określenie celu, w jakim ma być zrealizowane przedsięwzięcie,
 • wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód, (uwzględnienie w opisie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wykazanie że planowane czynności nie zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych dla wód powierzchniowych oraz podziemnych)
 • opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania (wskazanie zakres robót, oraz opis prac towarzyszących, opisanie parametrów planowanego przedsięwzięcia.)
 • wskazanie terminu rozpoczęcia robót lub czynności

Załączniki:

 • kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania
 • odpowiednie szkice lub rysunki
 • oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
 • zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego

Cennik zgłoszenia wodnoprawnego

* – Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Mają one charakter orientacyjny. Wycena danego opracowania następuje po określeniu jego zakresu.

Nr Usługa Cena
1 Wycena sporządzenia dokumentacji środowiskowej bezpłatnie
2 Analiza i audyt lokalizacji oraz możliwości realizacji przedsięwzięcia na wskazanym terenie bezpłatnie
3 Wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego od 1000*
5 Przygotowanie wniosku dla zgłoszenia wodnoprawnego bezpłatnie
6 Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji bezpłatnie