Operat wodnoprawny Gdańsk

Czym jest operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to dokument, który determinuje zasady gospodarowania wodami na konkretnym, ściśle określonym obszarze. Jest niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla którego stanowi nieodzowny załącznik. 

W operacie znajdują się informacje dotyczące kontrolowania oraz wykorzystania zasobów wodnych. Zadaniem operatu jest regulacja korzystania z wód, zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych, ale nie tylko. Rodzaje i cele operatu, który sporządza się do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, determinuje Art. 389 ustawy Prawo Wodne. W artykule tym są wyszczególnione sytuacje, kiedy wymaga jest taka dokumentacja. Część z nich jest dodatkowo opisana w innych częściach Ustawy Prawo Wodne i niekoniecznie musi się wiązać z bezpośrednim wykorzystywaniem wód. 

Operat wodnoprawny powinien być opracowany przez organy państwowe, w tym doświadczonych i certyfikowanych oraz uprawnionych do tego hydrologów. Operat wodnoprawny może być regularnie uaktualniany, jeśli zachodzi taka potrzeba: np. dochodzi do rozbudowy już istniejącej inwestycji lub zmiany jej przeznaczenia. 

Podstawowym celem operatu wodnoprawnego jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na konkretnego zadania i wykazanie, że dana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko wodne. Tym samym, operaty wodnoprawne wymagane są do zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych i z perspektywy ogólnej, ich celem jest zapewnienie bezpiecznego dostarczania wód na potrzeby różnych podmiotów, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw etc.

Koszt operatu wodnoprawnego

Przygotowanie operatu wodnoprawnego wymaga stworzenia zróżnicowanej dokumentacji. Ze względu na to, ze zakres przedsięwzięć bywa rozmaity, a przez to też dokumentacja może być bardziej lub mniej rozbudowana, każde zlecenie na stworzenie operatu wodnoprawnego jest wyceniane indywidualnie. Na cenę wpływa także lokalizacja inwestycji oraz doświadczenie osoby przeprowadzającej operat. 

* Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Mają one charakter orientacyjny. Wycena danego opracowania następuje po określeniu jego zakresu.

Nr Usługa Cena
1 Wycena sporządzenia operatu wodnoprawnego bezpłatnie
2 Wykonanie operatu wodnoprawnego od 3 500*
3 Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bezpłatnie
4 Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji bezpłatnie

Gdzie złożyć operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny składa się do dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich, dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (obecnie jest to Minister Infrastruktury).

Kto potrzebuje operatu wodnoprawnego?

Operat wodnoprawny jest potrzebny każdemu inwestorowi, który planuje podjęcie jakiejkolwiek inwestycji mającej wpływ na lokalne wody lub ich użytkowanie. W praktyce oznacza to, że operat ten jest niezbędny przy planowanej budowie zbiornika wodnego, budowy melioracji terenu pod budowę lub rolnego, budowa dróg i autostrad, składowanie odpadów, regulacji rzeki, ale także wszelkich urządzeń wodnych

Dodatkowo operat będzie potrzebny przy takich inwestycjach jak budowa stawu, pobór wód czy odprowadzanie wód opadowych do rowu. Jeśli nie mamy pewności, czy planowana przez nas inwestycja wymaga uzyskania stosownego pozwolenia, najlepiej jest skontaktować się z miejscowym urzędem gminy, geodetą lub technologiem wody i ścieków. 

Operat wodnoprawny jest nieodzowny, jeśli chcemy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, które jest wymagane przez polskie prawo wodne. Bez tego rodzaju pozwolenia nie będzie można rozpocząć inwestycji. Zatem operat wodnoprawny jest dokumentem potwierdzającym, że dana inwestycja jest zgodna z prawem i nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko i wody. 

W Gdańsku wiele inwestycji wymaga stworzenia operatu wodnoprawnego: jeśli planujesz budowę, która może mieć wpływ na środowisko wodne, koniecznie zleć wykonanie operatu, dzięki któremu będzie możliwe podjęcie inwestycji. 

Darmowa wycena