inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza

Spis treści

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza zwana także waloryzacją przyrodniczą jest spisem poszczególnych części i fragmentów przyrody, występujących na danym obszarze. Każdorazowo prowadzona jest w możliwie kompleksowy sposób, na podstawie znajomości biologii gatunków i siedlisk przyrodniczych, a także w oparciu o aktualnie obowiązujące wskazania metodyczne (np. metodyki opracowane przez GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). Na podstawie uzyskanych wyników, w oparciu o dobre praktyki i aktualne wytyczne, w opracowaniu tym określane są również działania zabezpieczające i/lub kompensujące (zależnie od rodzaju i skali możliwego oddziaływania).

Prawidłowo zebrane dane (z badań terenowych, a także z dostępnej literatury) umożliwiają właściwą ocenę na środowisko przyrodnicze, w tym siedliska, gatunki, korytarze ekologiczne, jak również różnorodność biologiczną. Na tej podstawie określić można nie tylko wpływ inwestycji na przyrodę, ale także określić konieczne do wdrożenia działania, które pozwalają na minimalizację, a nawet wykluczenie możliwego negatywnego oddziaływania.

Zadania i cele inwentaryzacji przyrodniczej

Prawidłowa waloryzacja przyrodnicza jest nie tylko wymogiem formalnym, pozwalającym m.in. na:

 • ocenę walorów przyrodniczych w zasięgu oddziaływania inwestycji,
 • określenie niezbędnych działań wykluczających negatywne oddziaływanie na przyrodę, w tym poprzez minimalizację lub kompensację,
 • sporządzenie dokumentacji oraz realizację inwestycji zgodnie z przepisami prawa, ale bardzo często ma ona również niebagatelne znaczenie dla człowieka.

Przykładem może być tutaj występowanie korytarzy migracji zwierząt (szczególnie tzw. zwierząt średnich i dużych, jak dzik, sarna, daniel, jeleń, czy coraz częściej spotykane gatunki – łoś i wilk) przecinających drogi. Prawidłowe rozpoznanie występowania miejsc migracji zwierząt pozwala w tym przypadku wdrożyć różnego typu rozwiązania, których zakres każdorazowo należy dostosować do stwierdzonej aktywności zwierząt oraz skali samej inwestycji (w przypadku dróg lokalnych takimi działaniami mogą być zastosowanie ograniczenia prędkości czy znaków ostrzegawczych).

trop

 

tropy zwierząt

Podstawy prawne sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej

Zgodnie z wymogami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opis elementów środowiska przyrodniczego jest jednym z elementów prawidłowo sporządzonej karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz raportu oddziaływania na środowisko (np. art. 51, 62a i 66 ustawy).
Właściwa i rzetelna ocena występowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych, jak również korytarzy ekologicznych pozwala na zapewnienie zgodności realizowanej inwestycji z przepisami szczegółowymi obowiązującymi względem form ochrony przyrody (art. 56, 83, 127, 134 ustawy). Jest to także z warunków realizacji przedsięwzięć zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Inwentaryzacja przyrodnicza, a informacja przestrzenna (GIS)

EKO Bydgoszcz dysponuje możliwością przedstawienia danych z inwentaryzacji przyrodniczej w formie informacji przestrzennej (geograficznej) tzw. GIS, którego jedną z podstawowych funkcji przy planowaniu i realizacji inwestycji jest wspomaganie procesu decyzyjnego.

Ile kosztuje inwentaryzacja?

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od inwestycji. Najtańsza inwentaryzacja przyrodnicza dla mniejszych przedsięwzięć rozpoczyna się od 1500 zł. Natomiast większe inwestycje (np. gazociąg) to ceny od kilkunastu tysięcy zł. Każda wycena jest realizowana bezpłatnie. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym cenniku inwentaryzacji.

Cennik inwentaryzacji przyrodniczej

* – Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Mają one charakter orientacyjny. Wycena danego opracowania następuje po określeniu jego zakresu.

Nr Usługa Cena
1 Wycena sporządzenia dokumentacji bezpłatnie
2 Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej od 1500*
3 Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową od 350*
4 Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji bezpłatnie

Termin i cena wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, są każdorazowo ustalane przez nas indywidualnie, na podstawie danych wskazanych przez Inwestora min. (lokalizacja, rodzaj inwestycji, a w przypadku raportu ooś – określony przez właściwe organy jego zakres). Na tej podstawie określamy wstępny zakres i harmonogram prac terenowych. Skalę i udział specjalistów z poszczególnych dziedzin dostosowywany jest każdorazowo do charakteru terenu (co z kolei wpływa na możliwą obecność siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków zwierząt, roślin i grzybów, a także korytarzy migracji zwierząt) i wielkość możliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Z czego składa się inwentaryzacja przyrodnicza

 • sprawdzenia obszaru inwentaryzacji pod kątem wcześniej opracowanych dokumentów i dostępnych źródeł dla jego terenu oraz sąsiadujących działek
 • rozpoznania istniejących w zasięgu oddziaływania inwestycji form ochrony przyrody a także ustaleń formalnych dotyczących obszarów chronionych,
 • określenia metodyk, na podstawie których będą prowadzone badania i obserwacje,
 • wyznaczenia czasookresu i stanowisk obserwacji dla poszczególnych elementów przyrody,
 • szczegółowego opis zaobserwowanych siedlisk i gatunków, a także rozpoznania znaczenia terenu inwestycji dla stwierdzonych zwierząt, roślin i grzybów,
 • wskazania występowania gatunków chronionych wraz z naniesieniem miejsca ich występowania na mapie
 • w przypadku inwentaryzacji przyrodniczej do dokumentacji środowiskowej – określenia ewentualnych metod kompensacji, dozwolonych sposobów zniszczenia lub ochrony cennych przyrodniczo roślin, zwierząt czy grzybów

Inwentaryzacja drzew (dendrologiczna)

To zbadanie i scharakteryzowanie występujących na określonym terenie wszystkich gatunków drzew i krzewów. Opis stwierdzonych gatunków i pomiar ich obwodu, pozwalają ustalić czy i w jakiej wysokości należy ponieść opłatę za wycięcie danego gatunku. Dokonujemy rozpoznania konkretnego gatunku drzewa lub krzewu na podstawie jego budowy, kształtu i koloru: pnia, kory, gałęzi, liści oraz owoców. Często na drzewach lub w obrębie zarośli występują także gatunki chronione grzybów i zwierząt m.in. porosty czy gniazda ptaków. Dlatego też przed usunięciem zieleni trzeba uzyskać zgodę na przeniesienie lub likwidację roślin i zwierząt objętych ochroną. Inwentaryzacja dendrologiczna jest częścią integralną z przyrodniczą.

dendrologia

 

brzoza

Inwentaryzacja ptaków (ornitologiczna)

Wykonujemy inwentaryzacje ptaków, która polega na przeprowadzeniu kompleksowej obserwacji występowania poszczególnych gatunków w konkretnym terenie. W jej zakres wchodzi faktycznie stwierdzenie i opis bytowania (np. żerowanie i lęgi), a także przelotów zwierząt. Badania terenowe przeprowadzamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi metodykami, w sposób uwzględniający biologię ptaków. Wyniki prac każdorazowo stanowią podstawę do określenia działań minimalizujących możliwy wpływ na chronione gatunki (np. dostosowanie terminu wycinki).

ptaki

 

mazurki

Najczęściej spotykamy podczas inwentaryzacji przyrodniczej

Tropy zwierząt: dzik sarna jeleń lis
Krzewy: mirabelka dziki bez czarny róża dzika dereń
Drzewa: brzoza dąb klon sosna
Ptaki: skowronek grzywacz zięba sikora bogatka
Mszaki: rokietnik płonnik widłoząb krótkosz
Płazy: żaba trawna żaby zielone ropucha szara grzebiuszka ziemna
Bezkręgowce: winniczek trzmiel ziemny trzmiel kamiennik trzmiel rudy
Nietoperze: mroczek późny karliki nocek Natterera gacek

Ostatnio zrealizowane inwentaryzacje:

 • Inwentaryzacja przyrodnicza: Posadowienie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Parlin.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza: Budowa 6 elektrowni fotowoltaicznych w miejscowości Bredynki
 • Inwentaryzacja przyrodnicza: Budowa dwóch budynków jednorodzinnych w miejscowości Małe Rudy

Najczęstsze pytania o inwentaryzację

 • Cena inwentaryzacji zaczyna się od 1500 zł i uzależniona jest od kilku czynników, które na nią wpływają. Więcej informacji udostępniliśmy w naszym cenniku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.
 • Szczegółowy opis znajdziecie tutaj: zakres inwentaryzacji. Natomiast w skrócie: sprawdzenie obszaru pod kątem dokumentacji, opis zaobserwowanych zwierząt, roślin i grzybów, wskazanie występowania gatunków chronionych, przygotowanie dokumentacji wraz ze zdjęciami.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza składa się ze wszystkiego co nas otacza m.in.: dendrologia, ptaki, zwierzęta, etc.
 • Działamy na każdym obszarze kraju: od północy (Gdańsk) po południe (Wrocław, Lublin), od wschodu (Białystok) po zachód (Poznań, Szczecin). Najczęściej w ramach pracy odwiedzamy: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Warszawa, Poznań, Łódź, Olsztyn, Kościerzyna.

Darmowa wycena