Karta informacyjna przedsięwzięcia skup złomu

KIP skup złomu

Gospodarka odpadami i kwalifikacja przedsięwzięcia

Punkty skupu złomu wpisują się w lokalne systemy gospodarki odpadami. Są to znaczące ogniwa w recyklingu odpadów metalowych, tworzyw oraz innych rodzajów opadów. Bardzo często brak tego rodzaju przedsięwzięć w danym rejonie powoduje znaczne zaniedbanie realizacji celów i zadań, jakie zostały określone w planach gospodarki odpadami – zarówno na szczeblu gminnym, wojewódzkim, jak i krajowym – mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami, m.in. poprzez:

 • właściwą hierarchię postępowania z odpadami (tworzenie preferencji w celu poddawania odpadów procesom odzysku, w szczególności recyklingu);
 • minimalizację negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko;
 • odzysk i recykling odpadów, z zachowaniem zasad ochrony środowiska;
 • likwidację nielegalnych punktów zbierania odpadów, w tym złomu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 tj..) punkty do zbierania i przeładunku złomu są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco wpływać na środowisko i w związku z powyższym wymagają „decyzji środowiskowej”, która jest wydawana na podstawie właściwego wniosku.

Elementarnym i niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia – opracowanie ściśle sformalizowane, które na wielu płaszczyznach szczegółowo i wyczerpująco opisuje planowane przedsięwzięcie. Profesjonalnie opracowanie karty informacyjnej gwarantuje Inwestorowi szybkie i pozytywne rozpatrzenie jego wniosku.

EKO Bydgoszcz specjalizuje się w przygotowaniu kart przedsięwzięcia dla punktów zbierania i przeładunku złomu. Wszystkie dotychczas sporządzone przez nas opracowania zostały pozytywnie ocenione przez właściwe organy, dzięki czemu Inwestorzy mogli zrealizować swoje inwestycje.

Zakres karty informacyjnej dla skupu złomu

Karta informacyjna przedsięwzięcia skupu złomu opracowywana przez nas zespół jest na podstawie art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405 t.j) i zawiera wszystkie jej obligatoryjne elementy. Dotychczasowa praktyka oraz duże doświadczenie w tworzeniu dokumentacji środowiskowej pozwala nam na wyczerpujące i profesjonalne opisanie kluczowych elementów karty informacyjnej zbierania i przeładunku złomu, do których zaliczają się przede wszystkim:

 1. umiejscowienie inwestycji – jest to pierwsza i najważniejsza kwestia, którą weryfikujemy jeszcze przed rozpoczęciem naszych prac. Na tym etapie sprawdzamy:
  • a) czy wariant umiejscowienia przedsięwzięcia nie koliduje z zapisami MPZP,
  • b) odległość od zabudowy mieszkaniowej,
  • c) badamy usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.
 2. rozwiązania w zakresie ochrony środowiska w zakres, której wchodzi min.:
  • a) analiza warunków wodno-gruntowych i wód podziemnych (informacja o wykopach, fundamentach, utwardzeniu terenu, opisujemy zagrożenie wskazanego środowiska, wskazujemy sposoby zabezpieczenia terenu),
  • b) opis i analiza emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmian klimatu (przedstawienie rodzaju gazów i spalin, opis działań mitygacyjnych w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych),
  • c) analiza klimatu akustycznego,
  • d) opis gospodarki opadami,
  • e) analiza w zakresie ochrony przyrody (oddziaływanie na szatę rośliną, informacja o ewentualnym naruszenie siedlisk gatunków chronionych, ochrona krajobrazu),
  • f) informacje o możliwych konfliktach społecznych (analiza przesłanek i możliwość występowania).
 3. informacja o rodzajach, przewidywanej ilości i sposobie postępowania z odpadami. W tej części opracowania bardzo dokładnie i precyzyjnie klasyfikujemy rodzaj (kody) – np. łatwopalne, niebezpieczne i ilość (mg/rok) zbieranych opadów według obowiązujących przepisów. Przedstawiamy sposób ich składowania, segregacji oraz opis postępowania z odpadami (np. cięcie, prasowanie).
 4. dane uwzględniające nowelizację Ustawy o odpadach. – min. informacja o łącznej masie odpadów/złomu która będzie magazynowana, odpadach łatwopalnych i niebezpiecznych, dane dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości itd.

Czas przygotowania karty informacyjnej dla skupu złomu wynosi około 3 tygodni i w zakres tego wchodzi wizja lokalna, konsultacje z Inwestorem i praca na otrzymanych materiałach (np. sprawozdanie z wytwarzanych i gospodarowanych odpadów). Na życzenie kontrahenta pomagamy mu wypełnić wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji:

 • prawidłowo opisujemy przedsięwzięcie,
 • wskazujemy niezbędne załączniki (wypis, wyrysy, mapy),
 • przygotowujemy mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • informujemy o właściwości organu do, którego należy złożyć przedmiotowy wniosek.

Często zadawane pytania o kartę dla skupu złomu

 • Koszt opracowania karty informacyjnej dla skupu złomu zaczyna się od 2500 zł. Przed przystąpieniem do realizacji przygotujemy indywidualną wycenę. Tutaj można zobaczyć również cennik karty.
 • Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej składa się z dwóch części: opisowej i graficznej.
  Od momentu podpisania umowy realizujemy opracoanie w czasie od 3 do 6 tygodni.
 • Kartę informacyjną przedsięwzięcia realizujemy na terenie całego kraju, nie ma dla nas ograniczeń. Zrealizowaliśmy karty w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i wielu innych miastach.