Inwentaryzacja przyrodnicza Łódź

   Łódź to miasto w którym znajduje się jeden z największych miejskich kompleksów leśnych w Europie, który tworzy Las Łagiewnicki o obszarze 1205 ha. Blisko połowę powierzchni lasu zajmują dęby szypułkowe i bezszypułkowe, natomiast inwentaryzacja jego fauny wykazała 655 gatunków owadów, ptaków, ssaków i ryb.

   Województwo łódzkie swoim zasięgiem obejmuje  89 rezerwatów przyrody ,  16 obszarów chronionego krajobrazu oraz ponad 2500 pomników przyrody. Na istotną uwagę zasługuje fakt, iż na jego obszarze występują międzynarodowe systemy NATURA 2000 m.in. Pradolina Warszawsko-Berlińska

Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza

   Używając języka potocznego inwentaryzacja przyrodnicza polega na odpowiednim przeprowadzeniu prac we wskazanym terenie (obserwacje, rozpoznanie, oznaczenie) w celu skatalogowania (opisania) występujących w nim wszystkich elementów przyrodniczych fauny i flory. Powyższe czynności powinno się wykonywać zgodnie z właściwymi metodykami oraz  uzupełnić  dodatkowo o dostępne materiały w postaci: innych opracowań, danych historycznych czy dokumentacji środowiskowej wykonanej w sąsiedztwie. Dopiero dzięki połączeniu wyżej wymienionych części składowych można sporządzić kompleksową inwentaryzację uwzględniającą wszystkie niezbędne aspekty z punktu widzenia ochrony środowiska.

   Zakres i ilość prac niezbędnych do przygotowania pełnej inwentaryzacji warunkuje umiejscowienie i obszar, którego ma dotyczyć opracowanie. W przypadków terenów, na których występują jeziora i rzeki do prac terenowych niezbędny okazać się może ichtiolog a w przypadku obszaru silnie zalesionego wykwalifikowany dendrolog.

Co powinna zawierać inwentaryzacja przyrodnicza

  Kompleksową inwentaryzacja danego terenu zazwyczaj opracowuje się na potrzeby wykonania dokumentacji środowiskowej niezbędnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Potrzebna jest ona zarówno do inwestycji liniowych (energetyka, drogi i  kolej) jak i obszarowych np. instalacje fotowoltaiczne. Dokument taki powinien każdorazowo opisywać poniższe składowe:

 1. wskazanie położenia inwestycji względem obszarów chronionych,
 2. informacje o obecności korytarzy ekologicznych,
 3. opis badań terenowych z uwzględniający metodykę i termin rozpoznania w terenie oraz implikacje badań,
 4. opis waloryzacji krajobrazu,
 5. analizę wpływu inwestycji na bioróżnorodność ekologiczną,
 6. przedstawienie zaproponowanych działaniach minimalizujących (np. umiejscowienie budek dla nietoperzy).

Rodzaje inwentaryzacji

   Jak już wcześniej wspomniano, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej może wymagać różnych branżystów (botanik, entomolog, ichtiolog, herpetolog, ornitolog, teriolog , chiropterolog) odpowiedzialnych za dane ekosystemy i gatunki roślin oraz zwierząt. Bardzo często zdarzają się obszary, dla których ze względu na skalę i umiejscowienie przedsięwzięcia należy wykonać szczegółowe rozpoznania na płaszczyźnie wszystkich rodzajów inwentaryzacji przyrodniczej:

 • botanicznej, zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych
 • grzybów i porostów
 • glonów
 • bezkręgowców
 • ryb (ichtiologiczna)
 • herpetofauny (gadów i płazów)
 • ptaków
 • ssaków
 • nietoperzy (chiropterologiczna)

   Wycena inwentaryzacji przyrodniczej każdorazowo determinowana jest jej skalą, wielkością badanego obszaru oraz rodzajem i ilością specjalistów, którzy będą brali w niej udział. W celu poznania kosztów i terminów sporządzenia inwentaryzacja dla Państwa inwestycji zapraszamy do kontaktu.