Operat wodno-prawny

Wszystkie nasze operaty wykonuje we współpracy z wykwalifikowanymi branżystami co zapewnia Państwu wysoką jakość opracowania oraz gwarancję skrócenia czasu wydania decyzja dla konkretnej inwestycji do minimum. Szacunkowy czas opracowania dokumentacji to około 4-5 tygodni od momentu przekazania nam wszystkich niezbędnych dokumentów min. projektu odwodnienia, projektu urządzeń wodnych.

Operat wodno-prawny jest podstawowym i niezbędnym dokumentem na podstawie, którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla danego przedsięwzięcia określa art. 389 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne Dz. U. 2017 poz. 1566. Ta sama ustawa określa także obligatoryjne elementy operatu wodnoprawnego i są nimi :

I. Część opisowa z następującymi informacjami:

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia (należy podać adres i siedzibę, nazwę i adres planowanej inwestycji.

2) wyszczególnienie następujących elementów:

  • a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, (krótki opis planowanych zamierzeń, będących przedmiotem operatu np. korzystanie z wód podziemnych, wykonanie urządzenia wodnego do odprowadzenia wody itp.)
  • b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych (należy przedstawić informację o urządzeniach pomiarowych – rodzaj, oraz czy inwestycja dotyczy znaków żeglugowych)
  • c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, (należy podać nr działek sąsiednich wraz z opisem ich właścicieli)
  • d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.

2a) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania.

3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, (informacja skąd będą pochodziły wody objęte pozwoleniem oraz ich skład)

3a) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym, (informacja co jest odbiornikiem wód/ścieków np. grunt i jego charakterystyka wraz z opisem)

4) ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego, (informacja o warunkach korzystania wód regionu określonych przez właściwy organ i odniesienie się do nich dla realizowanej inwestycji)

5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych, (informacja o tym jakie rodzaje wody występują na terenie i w sąsiedztwie inwestycji i jaki ma ona na nie wpływ)

6) planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach, (termin w którym planowany jest rozruch oraz scenariusze na wypadek awarii i sytuacji nadzwyczajnych)

7) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych (położenie inwestycji względem form ochrony
przyrody).

II. Część graficzna

1. Poglądowy plan usytuowania opisywanego obiektu obiektu;

2. plan zagospodarowania terenu obejmujący poszczególne obiekty, np. oczyszczalnia ścieków wraz z umiejscowieniem urządzeń pomiarowych;

3. schemat technologiczny danego obiektu, np. oczyszczalni ścieków;

4. mapa ewidencyjna (stanu prawnego) wraz z wykazem właścicieli gruntów;

5. profile (przekroje) podłużne po układzie urządzeń technologicznych + przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych (koryta rzeki) w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, np. wylotów;

6. rysunki powykonawcze (z inwentaryzacji) istniejących obiektów technologicznych, np. do oczyszczania ścieków.

Termin wykonania i cena operatu

Wszystkie nasze operaty wykonuje we współpracy z wykwalifikowanymi branżystami co zapewnia Państwu wysoką jakość opracowania oraz gwarancję skrócenia czasu wydania decyzja dla konkretnej inwestycji do minimum.

Szacowany termin opracowania operatu wodnoprawnego to około 4-8 tygodni od dnia podpisania umowy i tak samo cena dokumentacji, zależy od stopnia skomplikowania przedsięwzięcia – tj. miejsca realizacji przedsięwzięcia, obowiązku wykonania projektu odwodnienia lub urządzenia wodnego, wykonania ewentualnej inwentaryzacji przyrodniczej, ilości branżystów niezbędnych do analizy dokumentacji inwestora itp. W celu otrzymania szybkiej wstępnej wyceny zapraszamy do skorzystania z naszego formularza lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 606 853 267.

Cennik operatu wodnoprawnego

* – Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Mają one charakter orientacyjny. Wycena danego opracowania następuje po określeniu jego zakresu.

Nr Usługa Cena
1 Wycena sporządzenia dokumentacji środowiskowej bezpłatnie
2 Analiza i audyt lokalizacji oraz możliwości realizacji przedsięwzięcia na wskazanym terenie bezpłatnie
3 Wykonanie operatu wodnoprawnego od 1500*
5 Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bezpłatnie
6 Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji bezpłatnie

Darmowa wycena