Karta informacyjna przedsięwzięcia

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia, zwana również KIP’em jest opracowaniem, w którym inwestor przedstawia kompleksowe dane na temat planowanej przez siebie inwestycji, które są niezbędne, organom ochrony środowiska, do analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać darmową wycenę!

Przygotujemy specjalnie dla Ciebie kalkulację kosztów przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Kiedy jest wymagana karta informacyjna przedsięwzięcia?

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

(ustawa ooś) stanowi, że do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zwanej potocznie decyzją środowiskową bądź DUŚ, należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia bądź raport o oddziaływaniu na środowisko.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wydane na podstawie ww. ustawy, dzieli przedsięwzięcia na mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dla tej drugiej grupy inwestycji (potencjalnych) obligatoryjnym załącznikiem jest KIP.

 

Istotnym jest, iż obowiązek sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia obejmuje nie tylko nowo planowane inwestycje, ale także te, których zakres się zmienia np. poprzez rozbudowę czy zmianę technologii niezależnie czy podlegały wcześniej procedurze środowiskowej.


Kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowujemy m.in. dla inwestycji polegających na:

 • budowie i przebudowie pasów drogowych i infrastruktury pomocniczej (np. drogi o twardej nawierzchni przekraczającej długość 1 km lub węzły betoniarskie do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę);
 • budowie sieci kanalizacyjnych o całkowitej długości przekraczającej 1km;
 • zmianie lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody;
 • budowie ośrodków wypoczynkowych i hoteli;
 • budowie instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich,;
 • chowie i hodowli zwierząt w określonej liczbie jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP;
 • budowie wiatraków czyli instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru;
 • budowie naziemnej bazy magazynowej np. ługu sodowego – jako instalacji do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ….,
  oraz wielu innych.

Elementy karty informacyjnej przedsięwzięcia

Art. 62 ustawy ooś wskazuje zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia, powinna ona zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

w powyższym zakresie należy określić zgodnie z ww. rozporządzeniem rodzaj inwestycji, wskazać jej lokalizację (działki ewidencyjne) i opis przyległych terenów, w tym odnieść jej umiejscowienie względem wód podziemnych i powierzchniowych oraz wskazać elementy składające się na przedsięwzięcie, proponowane rozwiązania, parametry technologiczne, wielkość produkcji, rodzaj oraz ilość zużywanych surowców i materiałów, a to wszystko winno być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium;
wskazujemy dane z ewidencji gruntów, powierzchnię obiektu/ów oraz informacje dotyczące dotychczasowego sposobu wykorzystania nieruchomości, w tym istniejących obiektów oraz opis występującej szaty roślinnej;
opisujemy wszystkie zachodzące procesy, zwłaszcza produkcyjne z uwzględnieniem ich emisji do środowiska;
jeżeli inwestor rozważa inne możliwości realizacji inwestycji to wskazane będzie ich opisanie, samo wariantowanie konieczne jest zawsze w przypadkach wymienionych w ustawie ooś natomiast dokładna ich analiza będzie wymagana w raporcie oddziaływania na środowisko;
w miarę możliwości przedstawiamy precyzyjnie, na moment sporządzenia opracowania, oszacowane dane w powyższym zakresie;
w tym punkcie opracowania należy szczegółowo przedstawić rozwiązania, które będą korzystnie wpływać na środowisko lub minimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko np. panele fotowoltaiczne na dachu budynku, należy je przedstawić względem elementów takich jak: zabudowa mieszkaniowa, wody podziemne, powierzchniowe oraz gospodarka wodno- ściekowa, zabezpieczenie fauny, flory i bioróżnorodności;
podajemy precyzyjne dane w formie liczbowej dotyczące m.in. ilości emisji do powietrza – LZO, poziomu hałasu względem najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, odpadów, natężenia pola elektromagnetycznego lub innych emisji powodujących uciążliwości, ponadto wskazujemy ilości i sposób odprowadzania ścieków technologicznych, bytowych oraz wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych;
informacje takie zamieszczamy jeżeli tego typu oddziaływanie występuje;
w powyższym zakresie należy odnieść się do różnych form przyrody, które są w pobliżu przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie;
informacje takie zamieszczamy jeżeli tego typu oddziaływanie występuje;
dokonujemy analizy i szacujemy ryzyko możliwości wystąpienia katastrofy naturalnej związanej z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawałnice i burze, katastrofy budowlanej bądź innych awarii i zdarzeń, które mogą powodować emisje do środowiska;
przedstawiamy gospodarkę odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym: szacujemy rodzaj i ilości powstających odpadów, sposób oraz miejsce ich magazynowania oraz wskazujemy sposób dalszego z nimi postępowania;
wskazujemy informacje na temat wymaganych prac demontażowych, wyburzeniowych, likwidacyjnych istniejącej infrastruktury technicznej.

 Ile kosztuje karta informacyjna przedsięwzięcia

Najczęstszym pytaniem jakie słyszymy od klientów, co z oczywistych względów jest zrozumiałe, jest ile kosztuje sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia? Niestety podchodząc do tematu profesjonalnie nie da się odpowiedzieć na to zagadnienie nie znając pewnych uwarunkowań przyszłej inwestycji.

Koszt opracowania dokumentacji każdorazowo szacowany jest indywidualnie po dokonaniu analizy wielu czynników, zarówno tzw. lokalizacyjnych związanych z usytuowaniem i otoczeniem planowanej inwestycji oraz technologicznych wynikających z zakresu i skali produkcji oraz procesów, które będą tam zachodziły.

Istotnym jest również, czy inwestor posiada badania hydrogeologiczne, wstępną dokumentację projektowo-koncepcyjną oraz inne materiały opisujące przedsięwzięcie, w tym gospodarkę odpadami.

Z uwagi na powyższe, koszt dokumentacji determinują m.in.:

 • potrzeba wizji w terenie;
 • zaangażowanie specjalistów z zakresu ochrony przyrody (np. w przypadku inwestycji usytuowanej na obszarach chronionych przyrodniczo);
 • potrzebę sporządzenia analiz:
  • akustycznej (pobliże zabudowy mieszkaniowej),
  • zanieczyszczenia powietrza LZO (np. inwestycje drogowe),
  • pola elektromagnetycznego zainstalowanych urządzeń (np. inwestycje liniowe – linie napowietrzne).

Cennik karty informacyjnej

* – Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Mają one charakter orientacyjny. Wycena danego opracowania następuje po określeniu jego zakresu.

NrUsługaCena
1Wycena sporządzenia dokumentacji środowiskowejbezpłatnie
2Analiza i audyt lokalizacji oraz możliwości realizacji przedsięwzięcia na wskazanym tereniebezpłatnie
3Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięciaod 3700* (średnia cena 6 500)
4Wykonanie raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na środowiskood 9 000* (średnia cena 14 000)
5Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowejbezpłatnie
6Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonej dokumentacjibezpłatnie

Termin opracowania KIP

Kolejnym pytaniem, na które nie ma szybkiej i łatwej odpowiedzi, to zagadnienie związane z czasem w jakim opracowana zostanie karta informacyjna przedsięwzięcia.

Z reguły całość zlecenia, od podpisania umowy do dostarczenia inwestorowi dokumentacji, waha się od 3 do 6 tygodni. Czasokres ten zależy w głównej mierze od potrzeby sporządzenia specjalistycznych analiz, pozyskania odpowiednich danych i dokumentów od organów administracji (np. w przypadku wystąpienia skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia) oraz aktualnej pory roku, co ma wpływ na możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej.

Oczywiście na termin wykonania zlecenia mają wpływ również determinacja zleceniodawcy i inne czynniki.

Dokumenty i dane pomocne przy sporządzaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wymaga uwzględnienia bardzo wielu szczegółowych informacji, bez których może być ona niekompletna. Dane takie dla każdego rodzaju opisywanych przedsięwzięć są zróżnicowane, a zaliczyć do nich możemy m.in.:

 • plan zagospodarowania terenu, w  którym zawarte będą informacje o rozmieszczeniu istniejących i docelowych budynków, powierzchniach dróg dojazdowych, parkingów, chodników, terenów zielonych i zbiorników wodnych;
 • mpzp obejmujący działki, na których planowana jest inwestycja oraz sąsiednie, w sytuacji nieuchwalenia miejscowego planu – informacja o jego braku;
 • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości obejmujących teren inwestycji,
 • informacje dotyczące planowanych rozwiązań w zakresie: zasilania w energię, ogrzewania, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków bytowych, technologicznych i wód opadowych dla  przedsięwzięcia,
 • pełen opis procesu technologicznego wraz z podziałem na jego etapy, w tym zestawienie maszyn oraz urządzeń (wraz z ich DTR), które będą wykorzystywane przy uruchomieniu nowopowstałego zakładu / linii technologicznej;
 • oszacowanie rocznego zużycia wszystkich produktów i składników wykorzystywanych w trakcie działania przedsięwzięcia, w tym w trakcie procesów technologicznych (np. ilość mąki, kakao, cukru i innych składników to produkcji wyrobów czekoladowych czy elementów drewnianych, farb, lakierów i podkładów do produkcji mebli lakierowanych);
 • wykaz i oszacowanie ilość odpadów powstających na etapie funkcjonowania inwestycji oraz sposób postępowania z nimi;
 • informacja o planowanej obsadzie pracowniczej, ilości zmian w zakładzie i pracy w godzinach nocnych;
 • przewidywany ruch samochodów osobowych i ciężarowych, przebieg ich trasy na terenie zakładu lub drogi w przypadku inwestycji liniowej.

Kto opiniuje KIP:

 

Co do zasady organami, które opiniują i weryfikują kartę informacyjną przedsięwzięcia są właściwe miejscowo: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, powiatowy lub wojewódzki inspektor sanitarny (tzw. Sanepid) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (regionalne zarządy gospodarki wodnej i zarządy zlewni). Każda z tych instytucji weryfikuje KIP na innej płaszczyźnie i pod innym kątem.

 
 

weryfikuje opracowanie w zakresie higieny środowiska (zdrowia i życia ludzkiego) poprzez analizę wpływu poszczególnych emisji na zdrowie ludzi (hałas, zanieczyszczenie powietrza, kwestie zapachu i radiacji).

 

sprawdzają usytuowanie inwestycji i jej oddziaływanie na obszary:

 • wodno-błotne;
 • inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;
 • wybrzeża i środowisko morskie;
 • objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęcia wód
 • ochronne zbiorników wód śródlądowych;
 • przylegające do jezior;
 • wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
 • zagrożenia powodziowego;
 

przeprowadzają szeroko pojętą całościową analizę przedsięwzięcia na środowisko (w tym na obszary chronione) zarówno pod kątem zakresu ww. organów (emisji, życia i zdrowia ludzkiego, oddziaływania na obszary wód) jak i wielu dodatkowych czynników: np. gospodarka odpadowa czy wpływ przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz faunę i florę.

Często zadawane pytania o kartę

 • Cena karty informacyjnej przedsięwzięcia zaczyna się od 2500 zł. Wycena odbywa się na podstawie indywidualnych czynników wpływających na ostateczną kwotę realizacji. Więcej informacji przedstawiamy w sekcji cennik. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.
 • Zazwyczaj zlecenie od momentu podpisania umowy realizujemy w czasie od 3 do 6 tygodni.
 • Tak, przed przystąpieniem do współpracy informujemy klienta o niezbędnej dokumentacji.
 • Nie ma dla nas ograniczeń. Ze względu na mobilność, doświadczenie i zgrany zespół możemy zrealizować KIP w każdym miejscu w Polsce.

Wzór karty informcyjnej (przykład)

Podgląd PDF


Ostatnio zrealizowane

Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zaświat 5 w Bydgoszczy na działce nr 240/8 obręb 121”

Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV  zasilającej  podstację trakcyjną Kramsk”, na terenie miasta Koło, gminy Koło, Osiek Mały i Kramsk, w powiecie kolskim i konińskim, województwie wielkopolskim

Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej, zabudowy na terenie działki nr 1649/1 z przeznaczeniem na obiekt produkcyjno – magazynowy, w którym będzie prowadzona działalność w zakresie produkcji piwa, w miejscowości Bielawy, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie

Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa fabryki autobusów: zabudowa produkcyjno – magazynowa z częścią biurową, socjalną na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obręb 00021 Redzikowo, gmina Słupsk, dz. nr 7/76.”

Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania odpadów, w tym złomu na działce nr 93/3 w Lubiczu Dolnym przy ul. Kolejowej 13, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. „

Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr G50405 (ul. Jagodowa) w miejscowości Maksymilianowo, gm. Osielsko”


Darmowa wycena