autor KIP

Kto może przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Podstawowe informacje

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentem przedstawiającym podstawowe informacje o inwestycji. Zawiera dane na temat rodzaju i charakterystyki planowanego zamierzenia oraz jego usytuowania z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska. Określa rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia na środowisko.

KIP jest dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisk.

W odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dołącza się KIP, jeżeli wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Należy podkreślić, że ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku, gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Dodatkowo, KIP jest przedkładana właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięć uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Na podstawie KIP, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje decyzję lub stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określa zakres raportu.

Zakres KIP

Zakres KIP został określony w art. 62 a ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2371, ze zm.), dalej ustawa ooś. KIP powinna zawierać, w szczególności dane o:

 • 1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 • 2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • 3) rodzaju technologii,
 • 4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • 6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • 7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • 8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • 9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • 10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • 11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 • 12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 • 13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 • 14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Autor karty informacyjnej przedsięwzięcia

KIP podpisuje autor, a w przypadku, gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Ustawa ooś nie określa żadnych wymagań w zakresie wykształcenia i doświadczenia, które powinien spełniać autor KIP.

KIP przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.