Decyzja środowiskowa - kiedy potrzebna, jak ją otrzymać?

Decyzja środowiskowa – kiedy potrzebna, jak ją otrzymać?

Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Konieczność uzyskania decyzji

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem, między innymi:

 • 1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • 2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • 3) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,
 • 4) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
 • 5) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
 • 6) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
 • 7) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 • 8) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • 9) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 • 10) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 • 11) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • 12) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • 13) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje również przed podjęciem uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

W przypadku, gdy wymienione powyżej decyzje zostały wydane bez wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Organy właściwe do wydania decyzji

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

 • 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – między innymi w przypadku:
  • a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
   • dróg,
   • napowietrznych linii elektroenergetycznych,
   • instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
   • sztucznych zbiorników wodnych,
   • obiektów jądrowych,
   • składowisk odpadów promieniotwórczych,
  • b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej;
  • c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
  • d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
  • e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
  • f) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
  • g) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
  • h) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  • i) przedsięwzięć, dotyczących zmiany lasu na użytek rolny, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,
  • j) elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724),
  • k) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
  • l) inwestycji w zakresie linii kolejowych.
 • 2) starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
 • 3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;
 • 4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

W przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których właściwe rzeczowo są co najmniej dwa organy, w tym regionalny dyrektor ochrony środowiska, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W przypadku przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy lub jednego województwa decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje organ, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii odpowiedniego organu właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

Opinię wydaje się w drodze postanowienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Właściwy organ, poza określonymi w przepisach wyjątkami, wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy inne niż Generalny i regionalny dyrektor ochrony środowiska lub organy wyższego stopnia w stosunku do ww. organów właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Adresatem wystąpienia jest organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

Terminy

Decyzja środowiskowa jest ważna 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Okres ten może wynieść do 10 lat, o ile przed upływem 6 lat organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zajął stanowisko (w drodze postanowienia), że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zajęcie stanowiska następuje na wniosek, który składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

We wskazanym powyżej okresie (6 lat lub10 lat), dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji „inwestycyjnych”, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Strony postępowania

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę lub w wariancie dopuszczonym do realizacji. Przez obszar ten rozumie się:

 • 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 • 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.