Decyzje środowiskowe

 

 

Co to jest decyzja środowiskowa?

   Decyzja środowiskowa to skrócona nazwa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ). Jest to dokument wydawany w związku z przedsięwzięciami (np. budowlanymi), które będą znacząco oddziaływały na środowisko oraz tymi, które potencjalnie mogą to robić.

   Decyzję środowiskową dla przywołanych inwestycji należy obowiązkowo uzyskać w przypadku takich dokumentów jak:

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pozwolenie na budowę,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie robót budowlanych.

W jakim celu wydawana jest decyzja środowiskowa?

   Celem decyzji środowiskowej jest ukształtowanie przedsięwzięcia w taki sposób, aby w możliwie jak najmniejszy sposób oddziaływało ono na środowisko. W decyzji tej zawarty jest sposób (wariant) realizacji danego przedsięwzięcia, dzięki któremu nie wpłynie ono znacząco na pogorszenie się jego stanu. Uzyskanie decyzji środowiskowej umożliwia wykonanie kolejnych kroków w procesie inwestycyjnym.

   Planowane inwestycje wiążą się z różnymi rodzajami oddziaływania na środowisko, np.:

 • emisją do atmosfery pyłów i/lub gazów,
 • poborem wody,
 • zbyt dużym hałasem,
 • emisją pól elektromagnetycznych,
 • wycinką drzew i krzewów,
 • problemami związanymi z nieprzyjemnym zapachem.

Z czego składa się wniosek o decyzję środowiskową?

   Rodzaj wniosku oraz innych dokumentów, które należy złożyć w związku z chęcią uzyskania decyzji środowiskowej, wiążą się z tym, czy dane przedsięwzięcie:

 • może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – potrzebny jest wówczas raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zamiast tego możesz też poprosić urząd o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko – wtedy musisz dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wniosek o ustalenie zakresu raportu,
 • może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w tej sytuacji musisz dołączyć do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia, nie musisz jednak dodatkowo składać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

   Jeżeli oba rodzaje przedsięwzięć mogą znacząco negatywnie wpłynąć na obszar Natura 2000, potrzebna jest ocena habitatowa, czyli szczególny typ oceny środowiskowej

   Zakres wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, opis jego załączników, wyliczenie opłat oraz właściwe wzory (wniosku i pełnomocnictwa) znajdują się na naszej stronie .

Decyzje środowiskowe – oferta

   Wykonujemy kompleksowe usługi związane ze sporządzaniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Ich zakres obejmuje:

 • sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko – wymaganych obligatoryjnie obowiązującymi przepisami lub nałożonych przez właściwy organ
 • przygotowywanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), czyli złożonego opracowania na temat planowanej inwestycji oraz analizy jej wpływu na środowisko – dotyczy m.in. obszaru Natura 2000, fotowoltaiki oraz skupu złomu,
 • przeprowadzanie audytów przedsięwzięcia i inwestycji w taki sposób, aby spełniały one wymogi niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej,
 • przeprowadzanie audytów lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem ryzyka środowiskowego,
 • prowadzenie postępowań odwoławczych przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych (min. dendrologicznych, ornitologicznych i chiropterofauny) – polegająca to na spisie poszczególnych części przyrody, która występuje na danym obszarze,
 • przeprowadzanie analiz porealizacyjnych i ponownych ocen oddziaływania na środowisko