Elektrownia fotowoltaiczna a środowisko - jak wpływa?

Elektrownia fotowoltaiczna a środowisko – jak wpływa?

Budowa elektrowni fotowoltaicznych wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co jest uwarunkowane jej położeniem oraz powierzchnią nie mniejszą niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody lub 1,0 ha na innych obszarach.

W dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ocenia się wpływ farmy fotowoltaicznej na poszczególne elementy środowiska, na etapie jej budowy, eksploatacji i likwidacji.

Budujesz elektrownię? Zapoznaj się z naszą ofertą: karta informacyjna przedsięwzięcia farma fotowoltaiczna

Wpływ na klimat akustyczny i stan powietrza atmosferycznego

W czasie realizacji i likwidacji emisja hałasu i zanieczyszczeń powietrza jest związana z eksploatacją środków transportu dowożących elementy instalacji oraz pracą maszyn (m.in. koparki). Są to oddziaływania krótkotrwałe, trwające w zależności od wielkości przedsięwzięcia od kilku tygodni do kilku miesięcy Na etapie eksploatacji źródłami hałasu są głównie obiekty transformatorów, inwerterów, a także wentylatorów chłodzących te urządzenia. Farmy fotowoltaiczne nie powodują emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jedynie w trakcie prac serwisowych (koszenie nawierzchni pod panelami, mycie, naprawa instalacji), emisja zanieczyszczeń powietrza będzie związana ze spalaniem paliw w środkach transportu.

Należy podkreślić, że głównym celem realizacji elektrowni fotowoltaicznych jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które powstają przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych podczas spalania paliw kopalnych.

Wpływ na środowisko gruntowo-wodne

Wpływ na środowisko gruntowo-wodne w czasie budowy i likwidacji farmy fotowoltaicznej związany jest przede wszystkim z potencjalnym zanieczyszczaniem substancjami ropopochodnymi wyniku awarii używanych maszyn oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego. W związku z tym istotna jest regularna kontrola sprzętu budowlanego, wyposażenie placu budowy w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków, a także instalacja przenośnych toalet dla pracowników instalujących elektrownię.

Elektrownie fotowoltaiczne są instalacjami bezobsługowymi. Nie wymagają stałego poboru wody. Nie są również źródłem powstawania ścieków. Jedynie okresowo raz lub dwa razy w roku wymagane jest czyszczenie modułów fotowoltaicznych. Najczęściej prowadzone jest czyszczenie na sucho lub przy użyciu zdemineralizowanej wody. W przypadku silnych zabrudzeń stosuje się wodę z dodatkiem środka biodegradowalnego. Wody z mycia spływają do gruntu i nie zawierają w swoim składzie substancji mogących zanieczyścić wody gruntowe lub powierzchniowe. W związku z tym, że panele fotowoltaiczne są montowane punktowo
do gruntu, bez budowy płyt fundamentowych, nie zmniejszają filtracji wód opadowych.
Nie ograniczają retencji powierzchniowej.  

Wpływ na krajobraz

Z uwagi na wysokość paneli około 4-5 m, nie stanowią one dominanty krajobrazowej. Nie mniej elementy elektrowni fotowoltaicznej są malowane neutralnymi kolorami, pozwalającymi na ich wkomponowanie się w otoczenie, bez stwarzania uczucia dysharmonii. W przypadku otwarcia widokowego, w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej stosowane są pasy zieleni. Dodatkowo, coraz częściej na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są prowadzone analizy krajobrazowe, które pozwalają na ocenę inwestycji z różnych punktów widokowych.

Wpływ na środowisko przyrodnicze

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze związane jest z wyłączeniem powierzchni terenu pod budowę elektrowni fotowoltaicznej. Z uwagi na lokalizację instalacji na gruntach rolniczych, które z uwagi na prowadzone zabiegi agrotechniczne i prowadzone uprawy nie stanowią cennych siedlisk. Niemniej mogą to być miejsca żerowania lub odpoczynku ptaków (np. gęsi, żurawie) w czasie ich okresowych wędrówek, a także miejsca lęgowe.

Dodatkowo, możliwa jest lokalizacja elektrowni fotowoltaicznych w granicach form ochrony przyrody (np. obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000). Wówczas ocenia się wpływ elektrowni fotowoltaicznej na cele ochrony danego obszaru chronionego.

W celu ograniczenia oddziaływania farmy fotowoltaicznej na środowisko przyrodnicze wprowadza się szereg działań minimalizujących. Między innymi: ogrodzenie terenu inwestycji posiada kilkunastocentymetrową przestrzeń pomiędzy gruntem a ogrodzeniem, stosowane są moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

Promieniowanie elektromagnetycznego

Praca zespołu farm fotowoltaicznych powoduje emisję niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, a także jej odbiorniki.
Na terenie elektrowni fotowoltaicznej będą pracowały jedynie urządzenia przetwarzające prąd niskich napięć (do 0,4 kV). W transformatorze zajdzie przetworzenie napięcia z niskiego na średnie (15 kV – 20 kV) i będzie to jedyne urządzenie na terenie farmy, które będzie operowało na takim napięciu. Na terenie farmy wszystkie linie kablowe niskiego i średniego napięcia (oprócz przewodów niskiego napięcia prowadzonych po konstrukcji nośnej paneli) będą wykonane jako podziemne. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego, tj. 10 kV/m oraz natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Odpady

W trakcie realizacji inwestycji wytwarzane są odpady typowe dla fazy budowy, takie jak między innymi: odpady złomu, kabli, odpady komunalne. Odpady są zbierane selektywnie, przez firmę wykonującą prace budowlane i przekazywane firmie zajmującej się ich przetwarzaniem. Natomiast w czasie eksploatacji elektrowni mogą powstać niewielkie ilości odpadów związane z serwisowaniem obiektu, prowadzeniem prac konserwacyjnych oraz usuwaniem ewentualnych usterek urządzeń. Należy jednak podkreślić, że takie sytuacje będą zdarzać się sporadycznie. Na terenie farmy fotowoltaicznej nie ma urządzeń wymagających wymiany oleju, płynów hydraulicznych, smarowania ruchomych elementów.

Panele fotowoltaiczne stanowią sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu przekazywane są prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (inny niż recykling proces odzysku lub proces unieszkodliwiania).