Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów

Przedsięwzięcia mogące oddziaływać znacząco na środowisko zostały przyjęte w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów z dnia 10 września 2019 roku. Rozporządzenie określa między innymi przedsięwzięcia, które mogą zawsze znacząco wpływać na środowisko, rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Wprowadzono w nim przepisy, które mają na celu uszczelnić system ocen w oddziaływaniu na środowisko oraz doprecyzować system z prawem wspólnotowym.

W rozporządzeniu przyjęto regulacje odnośnie zaostrzenia wymagań co do niektórych inwestycji, natomiast w odniesieniu do innych inwestycji nie będzie wymagana decyzja środowiskowa. W rozporządzeniu są wymienione rodzaje inwestycji, które wymagają uprzedniego uzyskania decyzji środowiskowej, a które zawsze mają znaczący wpływ na środowisko. W akcie tym zawarto także inwestycje, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko. W tym przypadku organ właściwy decyduje czy należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.

Przykłady inwestycji zawsze oddziałujących na środowisko

Przedsięwzięcia, które mogą zawsze oddziaływać na środowisko są to pewnego rodzaju instalacje do wyrobu substancji z zastosowaniem procesów chemicznych. Instalacje do wytwarzania produktów farmaceutycznych, w których zostały zastosowane procesy chemiczne oraz biologiczne. Instalacje przystosowane do spalania paliw jak np. elektrownie konwencjonalne lub elektrociepłownie. Instalacje wytwarzające energię elektryczną przy wykorzystaniu energii wiatru. Napowietrzne linie elektroenergetyczne, które mają napięcie nie mniejsze niż 220KW. Instalacje, które emitują pola elektromagnetyczne, instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne, radiolokacyjne.

Przykłady inwestycji potencjalnie oddziałujących na środowisko

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko to między innymi rozbudowa, przebudowa jak i montaż zaplanowanego przedsięwzięcia z wyłączeniem niektórych przypadków. Przedsięwzięcia, które nie są związane z przebudową, rozbudową lub montażem zaplanowanego przedsięwzięcia, a które powodują potrzebę zmiany uwarunkowań wykazanych w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Realizacja inwestycji, która może mieć wpływ na środowisko wiąże się z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzji otrzymujemy wskazania w jaki sposób należy zrealizować inwestycję, aby miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. Odpowiedni organ przeprowadza ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydaje opinię czy inwestycja to przedsięwzięcie, które będzie miało znaczące oddziaływanie na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Jednym z podstawowych elementów oceny oddziaływania na środowisko jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokument jest podstawowym źródłem informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w czasie jego realizacji. Raport należy dołączyć jako załącznik do wniosku celem uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jako doświadczona i wyspecjalizowana firma realizujemy raporty na terenie całej Polski:

  • Bydgoszcz
  • Toruń
  • Olsztyn
  • Warszawa
  • Gdańsk
  • Łódź
  • i inne miasta