Jak wygląda inwentaryzacja dendrologiczna

Jak wygląda inwentaryzacja dendrologiczna

Dendrologia jest to dział botaniki, który zajmuje się drzewami i krzewami oraz ich anatomią, geografią, morfologią czy genetyką. Inwentaryzacja to ilościowy spis stanu faktycznego rzeczy.

Na czym polega inwentaryzacja drzew i krzewów?

Inwentaryzacja dendrologiczna polega na ilościowym zapisie stanu faktycznego roślinności takiej jak drzewa i krzewy, przy ogólnym rozpoznaniu gatunków na określonym terenie. Przy ogólnej inwentaryzacji wyszczególnia się ilość drzew i krzewów znajdujących się na powierzchni terenu określonej w sztukach (drzewa) oraz metrach kwadratowych (krzewy).

Inwentaryzacja szczegółowa

Polega na uwzględnieniu ilościowym, zmierzeniu obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm, i opisaniu ogólnego stanu zdrowotnego i środowiskowego. Reasumując inwentaryzacja dendrologiczna to nic innego jak ewidencjonowanie drzew i krzewów.

Gdzie wykonuje się inwentaryzację?

Czynność tą wykonuje się w małych ogrodach przed ich zaprojektowaniem jak i na dużych przestrzeniach takich jak na przykład parki, tereny drogowe, kolejowe. Przelicza się i opisuje każde drzewo i krzew przy jednoczesnym oznaczeniu tych, które przeznaczone zostaną do wycinki lub dla potrzeb realizacji projektu. Inwentaryzacja taka jest przeprowadzana w dwóch częściach opracowania: opisowej i graficznej.

Część opisowa

W części opisowej powinniśmy zawrzeć wszystkie najpotrzebniejsze dane opisujące rośliny. Nazwy i znaczenia gatunków umieszcza się w języku polskim i łacińskim. Pomiary szczegółowe przeprowadza się w przypadku drzew, natomiast jeżeli są to krzewy opisujemy powierzchnię terenu oraz ich wysokość.

Część graficzna

W części graficznej powinniśmy zawrzeć informację o lokalizacji drzew i krzewów na mapie w różnej skali wraz z ich oznaczeniem numerycznym, które powinny odpowiadać zestawieniu tabelarycznemu w części opisowej.

Inwentaryzacja dendrologiczna może dodatkowo zawierać wyszczególnienie drzew i krzewów nadających się do usunięcia lub kwalifikujących się do przesadzenia. Również możemy zawrzeć analizę dendrochronologiczną w formie graficznej, dokumentację fotograficzną, projekt gospodarki drzewostanem jak również określenie wieku drzewostanu.

Jaki jest cel inwentaryzacji drzew?

Inwentaryzację dendrologiczną przeprowadza się między innymi w celu uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub wykonanie projektu szaty roślinnej. Jeżeli planowana jest większa inwestycja przed jej rozpoczęciem należy przeprowadzić inwentaryzację zieleni, która jest w tym celu obowiązkowa.

Po złożeniu wniosku do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i uzyskaniu pozytywnej decyzji możemy przystąpić do działania. W przypadku kiedy nieruchomość jest położona na obszarze objętym ochroną krajobrazową musimy uzyskać zgodę od dyrektora regionalnego ochrony środowiska. Natomiast w przypadku kiedy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków musimy uzyskać dodatkowe pozwolenie na wycinkę drzewa od wojewódzkiego konserwatora zabytków.