Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych

   Dla pewnego rodzaju inwestycji przed rozpoczęciem ich realizacji obligatoryjnie wymaga się wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUS), którą organ wydaje na podstawie wniosku składanego przez zainteresowany podmiot.

   Eko Bydgoszcz w ramach kompleksowej obsługi klientów sporządza na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu klienta wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. Takie rozwiązanie pozwala Państwu zaoszczędzić cenny czas a wszystkie niezbędne formalności przechodzą na naszą stronę.

Do wniosku o DUS obowiązkowo należy załączyć dokumenty wymienione w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Są nimi:

 • 1. raport o oddziaływaniu na środowisko

  • a) przy przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

  • b) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 • 2. karta informacyjna przedsięwzięcia

  • a) przy przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko,

  • b) przy przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 • 3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 • 4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 • 5. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

 • 6. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został uchwalony, albo informacja o jego braku z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1 pkt 5 przywołanej ustawy;

 • 7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

 • 8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

 • 9. w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa.