Rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia

Rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia

   W wielu przypadkach przedsiębiorca zamierzający zrealizować swoją inwestycję powinien przygotować dokumentację środowiskową w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia (kip) lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport ooś) . Zakres obu opracowań ściśle normuje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

    W nomenklaturze środowiskowej aczkolwiek bez unormowania prawnego istnieje jeszcze trzeci rodzaj opracowania tzw. rozszerzona (duża) karta informacyjna przedsięwzięcia, która jest hybrydą podstawowej karty i raportu.

Czym jest rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia

     Jak wspomniano wyżej rozszerzona karta informacyjna to podstawowy dokument wyczerpujący swoją zawartością wytyczne ustawowe, uzupełniony o poszczególne elementy raportu ooś.  Każdorazowo przygotowuję się ją dla tej samej grupy przedsięwzięć co zwykły kip i ma ona za zadanie przedstawić organom opiniującym dokumentacje wszystkie oddziaływania/emisje na środowisko wskazując brak ich negatywnego oddziaływania.

Bardzo często planowana inwestycja emituje potencjalne szkodliwe dla środowiska oddziaływania. Mogą nimi  być:

  • hałas z pracujących na terenie zakładu urządzeń (np. piły w tartaku) i instalacji (m,in. wentylatory na dachu) lub poruszających się pojazdów
  • zanieczyszczenie powietrza powstające wskutek procesów produkcyjnych (np. lakiernia) , ogrzewania budynków (duże kotły i piece) czy też z ruchu pojazdów
    i pracy urządzeń napędzanych benzyną i olejem napędowym
  • promieniowanie pola elektromagnetycznego z urządzeń elektrycznych (transformatory, linie zasilające)

Ponadto poszerzenie zakresu karty w określonych przypadkach może zostać o inwentaryzację przyrodniczą (np. roczny monitoring ptaków) czy o badania geotechniczne gruntu.

      Mimo, że tzw. duża karta informacyjna przedsięwzięcia jest droższa od podstawowej opisowej wersji nie zawierającej odpowiednich wyliczeń i analiz, to w końcowym rozrachunku bardzo często okazuje się, ze jej prawidłowe wykonanie pozwala na zaoszczędzenie czasu i środków pieniężnych, które trzeba poświęcić na sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Nadmienić należy, że nie wszystkie przedsięwzięcia wymagają rozszerzonej karty i dopiero dogłębna analiza poszczególnych ich aspektów wykazuje potrzebę jej opracowania.