Lokalizacja inwestycji, MZP a odmowa wydania decyzji środowiskowej.

Lokalizacja inwestycji, MZP a odmowa wydania decyzji środowiskowej.

 Lokalizacja inwestycji a odmowa wydania decyzji środowiskowej.

 Jak już wspomnieliśmy w naszym ostatnim artykule (Wycena, termin i obowiązek sporządzenia KIP), przed sporządzeniem wyceny opracowania dokumentacji środowiskowej (Kip i Raport ooś) staramy się od każdego naszego kontrahenta uzyskać dane dotyczące min. usytuowania przedsięwzięcia oraz informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Po otrzymaniu takich informacji możemy przeprowadzić szybki wstępny audyt możliwości realizacji przedsięwzięcia we wskazanym miejscu.

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jest aktem prawa miejscowego (obowiązuje na obszarze działania danego organu, który go wydał), jest on podejmowany w formie uchwały rady gminy lub miasta. W swojej treści określa przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z dwóch części : opisowej – treść samej uchwały, jak i graficznej. Plan taki zawiera w sobie także oznaczenia graficzne (kolorystyczne) i literowe (przykładowo MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), które określają przeznaczenie danego terenu i właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć o możliwości realizacji inwestycji we wskazanej lokalizacji. Przykładowy plan zagospodarowania przestrzennego załączamy poniżej.

  Niezgodność przeznaczenia terenu pod inwestycję z obowiązującym mpzp jest jedną z obligatoryjnych przesłanek odmowy wydania decyzji środowiskowej. Taki stan rzeczy potwierdza bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 22 czerwca 2017 sygn. akt II SA/Kr 395/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, iż:

„….sprzeczność lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwalnia organ prowadzący postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań z konieczności przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego z innymi organami…”

 Co także potwierdza w wyroku z dnia 01 sierpnia 2012 sygn. akt II OSK 829/11 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie twierdząc, że:

„Zgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w świetle art. 80 ust. 2 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko kryterium podstawowym oceny zamierzeń strony ubiegającej się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..”

oraz

„..Jeżeli plan miejscowy nie przewiduje przeznaczenia terenu pod wydobywanie kopalin, to organ ma obowiązek, wobec braku zgodności przedsięwzięcia z planem wydać decyzję odmowną w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, bez dalszego badania rzeczywistego wpływu planowanej działalności górniczej na środowisko i określone nieruchomości gruntowe…”

 Natomiast w przypadku braku mpzp w danej gminie i faktu istnienia samego studium zagospodarowania przestrzennego to organ wydający decyzję stwierdzającą zgodność lokalizacji przedsięwzięcia opiera się tylko na zapisach mpzp. Samo studium (nie będące aktem prawa miejscowego) nie wiąże organu w kwestii wydania decyzji – stanowisko takie zajął w wyroku z dnia 19 maja 2016 sygn. akt II OSK 2176/15 NSA w Warszawie konkludując, iż:

  „Artykuł 80 ust. 2 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obliguje organ wydający decyzję do stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z planem miejscowym, nie zaś z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co wynika z charakteru studium, które nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 u.p.z.p.), nie może stanowić podstawy wydawania decyzji o administracyjnej i ma znaczenie tylko przy sporządzaniu planu miejscowego.”

  W związku z powyższym informacja o istniejącym i obowiązującym mpzp jest konieczna do prawidłowej oceny możliwości realizacji Państwa realizacji a także możliwości sporządzenia wyceny min. karty Informacyjnej przedsięwzięcia.