Wycena, termin i obowiązek sporządzenia KIP

Wycena, termin i obowiązek sporządzenia KIP

Informacje niezbędne do wyceny, terminu opracowania i samego obowiązku sporządzenia  Karty informacyjnej przedsięwzięcia a odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Inwestora

Wielu naszych klientów pyta Nas dlaczego nie potrafimy od razu – telefonicznie udzielić informacji na temat:  obowiązku sporządzenia, terminu realizacji i wyceny karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z faktem, że bardzo trudno w kilku minutowej rozmowie wyjaśnić wszystkie aspekty i zawiłości przygotowania rzetelnej oferty dla Inwestora, postanowiliśmy nieco przybliżyć nasz system pracy, w  taki sposób abyście Państwo wiedzieli, iż najważniejsza jest dla nas pełna satysfakcja kontrahenta a na pewne pytania nie da się odpowiedzieć od razu, ponieważ wymagają one analizy na wielu płaszczyznach.

Celem każdego inwestora jest szybkie oraz pozytywne doprowadzenie danej inwestycji do finalizacji. Do pierwszych urzędowych „środowiskowych” dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia przedsięwzięcia zaliczają się: postanowienie o braku lub obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Reasumując inwestor musi otrzymać od właściwych organów (min. RDOŚ, Wody Polskie) zgodę na realizację swojego przedsięwzięcia pod kątem ochrony środowiska.

Polski Ustawodawca precyzyjnie określił  katalog okoliczności uzasadniających odmowę zgody na realizację przedsięwzięcia co potwierdza bogate orzecznictwo sądowe,  min.  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 07 czerwca  2017 r. sygn. akt IVSA/Po 121/17,  – takimi przesłankami są następujące sytuacje:

  • niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony
  • odmowa uzgodnienia warunków realizacji bądź wydania negatywnej opinii, przez organy o których mowa w art. 77 ust. 1 u.i.o.ś.,
  • brak zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie
  • gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i brak jest rozwiązań alternatywnych (art. 81 ust. 2 u.i.o.ś.)
  • jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3 u.i.o.ś.).

Część z powyższych wyłączeń jesteśmy w stanie przeanalizować już na etapie przygotowania bezpłatnej wyceny tak abyście Państwo mieli pełen pogląd o możliwości realizacji swojej inwestycji. Rozpoczynając współpracę z Inwestorem, za każdym razem prosimy o przekazanie danych dotyczących:

  • miejsca realizacji inwestycji – miejscowość, nr ewidencyjny działki, informacje o MPZP – o tym jak ważna jest analiza MPZP pod kątem realizacji przedsięwzięcia napiszemy w oddzielnym wpisie. Samo określenie położenia inwestycji pozwoli nam także już na etapie wyceny poznać jego umiejscowienie względem obszarów chronionych, rzek, jezior itp.
  • programu funkcjonalno – użytkowego, projektu, założeń do projektu , opisu samej inwestycji, planowanej technologii i rozwiązań – te informacje w powiązaniu z umiejscowieniem inwestycji analizujemy pod kątem przepisów aktualnego rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, celem właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia.
  • o ewentualnych wariantach planowanej inwestycji – dane te będą niezbędne i obowiązkowe na etapie przygotowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko natomiast na etapie opracowania KIP nie są obowiązkowe – o czym piszemy tutaj.

Weryfikacja powyższych danych zajmuje nam do 2 dni roboczych i wówczas informujemy Państwa o możliwości realizacji Inwestycji a przypadku braku przeszkód składamy ofertę z zakresem opracowania, terminem realizacji i ceną karty informacyjnej przedsięwzięcia.