Zmiany w Ustawie o odpadach

Zmiany w Ustawie o odpadach

Proponowane zmiany w Ustawie o odpadach – 2018

W związku z pogłębiającym się problem pożarów składowisk odpadów a także licznymi przypadkami porzucenia odpadów oraz rozmycia się odpowiedzialności prawnej za magazynowanie i zbieranie opadów, Rząd w trybie pilnym przygotował projekt nowelizacji Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992). W dniu 27 czerwca 2018r. odbyło się pierwsze czytanie w/w projektów.

Sprawdź naszą ofertę: Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Ustawodawca chcąc zapobiec licznym nadużyciom w zakresie składowania i neutralizacji odpadów zaproponował zmiany w następujących płaszczyznach:

  • nadanie komendantowi (powiatowemu/miejskiemu) PSP analogicznych narzędzi do tych posiadanych przez WIOŚ w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub
  • przetwarzanie odpadów mają być wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji obiektu budowlanego lub jego części oraz miejsc magazynowania odpadów w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej,
  • zmiana dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat na 1 rok,
  • maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, która w tym samym czasie może być magazynowana, nie może przekroczyć połowy masy odpadów określonej w decyzji, która może być magazynowana w okresie roku,
  • WIOŚ może wstrzymać działalność podmiotu w zakresie składowania odpadów w przypadku ponownego nałożenia kary pieniężnej za naruszenia wymienione w ustawie min. za zbieranie odpadów bez wymagana zezwolenia itd.,
  • wprowadzenie obowiązku posiadania tytułu prawnego wyłącznie w formie prawa własności lub użytkowania wieczystego do gruntu, na którym mają być zbierane odpady niebezpieczne lub z odzysku odpadów z terenów niekorzystnie przekształconych,
  • wprowadzenie na etapie uzyskiwania zezwolenia (przetwarzanie/zbieranie opadów) obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń,
  • wprowadzenie nowych podstaw odmowy wydania zezwoleń przez właściwy organ,
  • przeniesienie części kompetencji i uprawnień starostów do innych organów ochrony środowiska,
  • zakaz przywozu do Polski odpadów komunalnych i powstających z ich przetwarzania. Wprowadzenie całkowitego zakazu przywozu do kraju odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

Zmiany dotyczące „odpadów” zaproponowane przez stronę rządową należy przyjąć bardzo pozytywnie. Zdecydowanie zwiększenie kontroli składowisk w zakresie p-poż oraz skrócenie okresu magazynowania opadów zdecydowanie zmniejszą ryzyko celowych i przypadkowych pożarów składowisk. Wprowadzenie obowiązku posiadania tytułu prawnego do gruntu, na którym składowane będą opady oraz ustanowienie zabezpieczeń w postaci roszczeń znacznie utrudni rozmycie się odpowiedzialności podmiotom a co najważniejsze zabezpieczy usuwanie skutków nieprawidłowego oraz nierzetelnego składowania i zbierania odpadów. Zawnioskowane rozwiązania obejmuje także kategorie stricte ekologiczne (jakoś środowiska) – zakaz przywozu na terytorium RP konkretnych odpadów.

Reasumując, wnioskowane rozwiązania wraz z propozycjami zmian w ustawie z dnia 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 1688) stanowić będą kompleksowe narzędzie w rękach właściwych organów do walki z nieuczciwymi podmiotami i procederem celowym podpaleń.