Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu

Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu

Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu

   Jednym z obowiązkowych elementów karty informacyjnej przedsięwzięcia jest przedstawienie informacji dotyczącej ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej dla wnioskowanej inwestycji. W tej części opracowania kompleksowo przedstawia się adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, która to jest metodą rozplanowania, wykonania, użytkowania i zakończenia inwestycji w taki sposób, aby była właściwie dostosowana do postępujących zmian klimatu, jak również by nie generowała zwiększenia podatności elementów środowiska na zmiany klimatu.

   Do katastrof naturalnych należy zaliczyć: powodzie, osuwiska, susze i wysokie temperatury, nagłe intensywne opady śniegu. Wszystkie przywołane zjawiska należy dla konkretnego przedsięwzięcia przeanalizować (przywołać zakres problemu) a także przedstawić odpowiednie środki łagodzące.

Przykładowe zakresy analiz dla fal upałów i informacja o zastosowanych dla nich środków zapobiegających:

1. Fale upałów

a) zakres analizy problemów :

 • odporność materiałów użytych na potrzeby przedsięwzięcia na wysokie temperatury,
 • emisja lotnych związków organicznych (LZO) i tlenków azotu przez przedsięwzięcie, z czym wiąże się tworzenie się ozonu troposferycznego w ciepłe i słoneczne dni,
 • powodowanie/zapobieganie przez przedsięwzięcie powstawaniu wysokich temperatur,
 • ograniczenie przez realizację przedsięwzięcia powierzchni obszarów otwartych,
 • ograniczenie przez przedsięwzięcie obiegu powietrza.

b) środki zapobiegające :

 • przedstawienie czy i w jaki sposób realizacja przedsięwzięcia ograniczy : obieg powietrza, powierzchnię obszarów otwartych,
 • informacja czy procesy technologiczne wymagają wysokich temperatur,
 • informacja o materiałach zastosowanych przy realizacji przedsięwzięcia i charakteryzują się odpornością na wysokie temperatury.

        Przystępując do opisywania poszczególnych zakresów adaptacji inwestycji do zmian klimatu należy pamiętać, iż każde przedsięwzięcia wymaga indywidualnej oceny w tym zakresie i należy ją dostosowywać do jednostkowego przypadku. Inaczej będzie oceniana inwestycja na terenie zurbanizowanym (specjalnie pod nią przygotowanym – przemysłowym) a inaczej na obszarze chronionym lub zalewowym. Bardzo duże znaczenie dla analizy inwestycji do zmian klimatu ma także rodzaj procesów technologicznych przy planowanym zadaniu – np. emisji zanieczyszczeń.

    Należy pamiętać, iż każde przedsięwzięcie powinno być poddane całościowej analizie dotyczącej wszystkich możliwych kataklizmów tj.:

 • suszy (długotrwałe, krótkotrwałe),
 • pożarów;
 • ekstremalnych opadów, zalewania przez wody z rzek,
 • gwałtownych powodzi, burz i wiatrów,
 • fal chłodów i śniegu, szkód wywołanych zamarzaniem i odmarzaniem,
 • podnoszących się poziomów mórz, spiętrzania fal, erozji wybrzeża i intruzja wód zasolonych.