Ślad węglowy

Ślad węglowy

Czym jest ślad węglowy?

   W uproszczeniu śladem węglowym nazywamy wskaźnik obciążenia atmosfery gazami cieplarnianymi wywołanymi przez daną osobę, produkt, wydarzenie, organizację czy region. Obejmuje on emisje sześciu gazów cieplarnianych, a wśród nich: dwutlenek węgla, metanu, podtlenku azotu oraz fluorowęglowodory, perfluorowęglowodory i sześciofluorek siarki. Jednostką miary śladu węglowego jest tona ekwiwalentu dwutlenku węgla – tCO2eq. Ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala na porównanie emisji różnych gazów na wspólnej skali poprzez pomnożenie jego emisji przez współczynnik określający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) w przyjętym horyzoncie czasowym, zwykle 100 lat.

W jakim celu liczymy ślad węglowy?

  Globalne ocieplenie powoduje konieczność zmierzenia się z tematem nadmiernej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Aby podjąć skuteczne działania redukujące bądź kompensujące te emisje musimy wiedzieć jakie są nasze emisje, z czego pochodzą i jaka jest ich struktura. Obliczanie śladu węglowego stanowi dla nas podstawę do porównania się z innymi przedsiębiorcami co może stanowić pozytywną i korzystną strategię sprzedaży produktów i usług gdyż coraz częściej mamy do czynienia ze świadomym klientem, który kieruje się w swoim wyborze kryteriami ekologicznymi. Wynik obliczeń śladu węglowego dla realizacji danego przedsięwzięcia czy konkretnego przedsiębiorstwa, w porównaniu do konkurencji, może być przydatnym i użytecznym narzędziem promocji.

Może zrównoważony biznes?

Zrównoważonym biznesem nazywamy taki, który w pełni pokrywa zarówno swoje koszty księgowe i ekologiczne przy jednoczesnym uzyskaniu stabilnego zysku z prowadzonej działalności. Wartym uwagi w tym miejscy jest, iż obecnie powszechnie już wiadomo jest, iż ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wpisuje się zakres kosztów ekologicznych przedsiębiorstwa. To właśnie stosunek do działań ekologicznych odróżnia przedsiębiorstwa prowadzące zrównoważony biznes od pozostałych. Należy podkreślić, iż zrównoważony biznes wpisuje się w ogólną koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu, według której na etapie budowania strategii przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interes społeczny i ochronę środowiska.

Najczęściej stosowanymi w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością narzędziami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych są:
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń, odpadów i gazów poprzez optymalizację procesów produkcji, logistyka i transportu;
– certyfikacja ekologiczna czyli korporacyjny zewnętrzny nadzór wykorzystywany do koordynacji i kontroli zachowań ekologicznych przedsiębiorstwa;
– kompensacja emisji.