Decyzje środowiskowe

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) – opracowane wymagane do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (załącznik do wniosku). Informacje o zakresie opracowania, obowiązkowych danych odnoszących się do poszczególnych aspektów środowiskowych, cena, termin realizacji, przykładowa karta informacyjna przedsięwzięcia/ wzór.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji – informacja o podstawach prawnych ustalenia istnienia obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej dla danego przedsięwzięcia. Przykładowy wzór, treść i opis załączników do wniosku.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – opracowanie potrzebne do wydania decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji. Informacje o obligatoryjnych elementach dokumentu, szacunkowym czasie jego sporządzenia oraz wycenie.

Inwentaryzacja przyrodnicza – całokształt badań przeprowadzonych w terenie mających na celu scharakteryzowanie i skonkretyzowanie elementów środowiska przyrodniczego. Analiza ta jest niezbędna do prawidłowego wykonania raportu ooś, Zakres, podstawy prawne , terminy wykonania.

Prognoza oddziaływania na środowisko – element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w którym znajdują się informacje o analizach, alternatywnych rozwiązaniach, ocenach i zastosowanych metodach dla realizacji będących przedmiotem opracowania.