Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Czym jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport) jest kluczowym dokumentem w postępowaniu w sprawie wydania oceny oddziaływania na środowisko, który ma za zadanie ułatwić sprecyzowanie wszystkich możliwych ryzyk związanych z realizacją danego przedsięwzięcia min. wpływ inwestycji na powietrze, wody czy ziemię. Samo przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest celem samym w sobie, ale ma ułatwić ustalenie potencjalnych zagrożeń dla środowiska związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia, a co za tym idzie – ułatwić ocenę, czy występują podstawy do wydania decyzji pozwalającej na jego realizację.

Raport wykonuje się dla inwestycji: mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Elementy raportu

Raport składa się z części opisowej i graficznej, a niezbędne elementy, które powinno zawierać przygotowane opracowanie znajdują się w art. 66 w/w ustawy i nimi min.: opis inwestycji, informacje o zanieczyszczeniach, przewidywanie oddziaływanie na zdrowie ludzi, analizę możliwych konfliktów społecznych, opis stanu środowiska przed realizacją, opis wariantów co do realizacji danego przedsięwzięcia i inne.

Na podstawie art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska Dz. U. 2017 poz. 1405 w raporcie powinny zawierać się następujące informacje:

 • 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

  • charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i użytkowania,

  • główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

  • przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

  • informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

  • informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,

  • informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

  • ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;

 • 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

  • elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,

  • właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;

  • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego,

 • 3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami;

  • Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane.

  • Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami.

 • 4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

 • 5. Opis analizowanych wariantów, w tym:

  • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

  • wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

 • 6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 • 7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

  • ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

  • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

  • dobra materialne,

  • zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, krajobraz,

  • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa wyżej,

  • bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;

 • 8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

  • istnienia przedsięwzięcia,

  • wykorzystywania zasobów środowiska,

  • emisji;

 • 9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

 • 10. Dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

  • ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

  • program zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

  • analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

 • 11. Dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

  • dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,

  • wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla.

 • 13. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

 • 14. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

 • 15. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

 • 16. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

 • 15. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

 • 16. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

 • 17. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

 • 18. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

 • 19. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

 • 20. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Raport dodatkowo powinien zawierać:

 • informacje dotyczące autorów sporządzających raport

 • informacje na temat źródeł danych stanowiących podstawę jego opracowania

 • streszczenie wszystkich zawartych informacji (poszczególnych rozdziałów) w języku nietechnicznym

W myśl art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2017 poz. 1405.Od 1 stycznia 2017r., autorami raportu mogą być tylko osoby, które mają odpowiednie doświadczenie i wykształcenie.