Karta informacyjna

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia, zwana również KIP’em, jest opracowaniem, w którym inwestor przedstawia kompleksowe dane na temat planowanej przez siebie inwestycji, które są niezbędne, organom ochrony środowiska, do analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Kiedy jest wymagana karta informacyjna?

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś) stanowi, że do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zwanej potocznie decyzją środowiskową bądź DUŚ, należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia bądź raport o oddziaływaniu na środowisko.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wydane na podstawie ww. ustawy, dzieli przedsięwzięcia na mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla tej drugiej grupy inwestycji (potencjalnych) obligatoryjnym załącznikiem jest KIP.

Istotnym jest, iż obowiązek sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia obejmuje nie tylko nowo planowane inwestycje, ale także te, których zakres się zmienia np. poprzez rozbudowę czy zmianę technologii niezależnie czy podlegały wcześniej procedurze środowiskowej.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowujemy m.in. dla inwestycji polegających na:

 • budowie i przebudowie pasów drogowych i infrastruktury pomocniczej (np. drogi o twardej nawierzchni przekraczającej długość 1 km lub węzły betoniarskie do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę);
 • budowie sieci kanalizacyjnych o całkowitej długości przekraczającej 1km;
 • zmianie lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody;
 • budowie ośrodków wypoczynkowych i hoteli;
 • budowie instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich,;
 • chowie i hodowli zwierząt w określonej liczbie jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP;
 • budowie wiatraków czyli instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru;
 • budowie naziemnej bazy magazynowej np. ługu sodowego – jako instalacji do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ….,
  oraz wielu innych.

Elementy karty informacyjnej przedsięwzięcia

Art. 62 ustawy ooś wskazuje zakres karty informacyjnej, powinna ona zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

 • rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia
  w powyższym zakresie należy określić zgodnie z ww. rozporządzeniem rodzaj inwestycji, wskazać jej lokalizację (działki ewidencyjne) i opis przyległych terenów, w tym odnieść jej umiejscowienie względem wód podziemnych i powierzchniowych oraz wskazać elementy składające się na przedsięwzięcie, proponowane rozwiązania, parametry technologiczne, wielkość produkcji, rodzaj oraz ilość zużywanych surowców i materiałów, a to wszystko winno być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium;
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną
  wskazujemy dane z ewidencji gruntów, powierzchnię obiektu/ów oraz informacje dotyczące dotychczasowego sposobu wykorzystania nieruchomości, w tym istniejących obiektów oraz opis występującej szaty roślinnej;
 • rodzaju technologii
  opisujemy wszystkie zachodzące procesy, zwłaszcza produkcyjne z uwzględnieniem ich emisji do środowiska;
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego
  jeżeli inwestor rozważa inne możliwości realizacji inwestycji to wskazane będzie ich opisanie, samo wariantowanie konieczne jest zawsze w przypadkach wymienionych w ustawie ooś natomiast dokładna ich analiza będzie wymagana w raporcie oddziaływania na środowisko;
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
  w miarę możliwości przedstawiamy precyzyjnie, na moment sporządzenia opracowania, oszacowane dane w powyższym zakresie;

 • rozwiązaniach chroniących środowisko
  w tym punkcie opracowania należy szczegółowo przedstawić rozwiązania, które będą korzystnie wpływać na środowisko lub minimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko np. panele fotowoltaiczne na dachu budynku, należy je przedstawić względem elementów takich jak: zabudowa mieszkaniowa, wody podziemne, powierzchniowe oraz gospodarka wodno- ściekowa, zabezpieczenie fauny, flory i bioróżnorodności;
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
  podajemy precyzyjne dane w formie liczbowej dotyczące m.in. ilości emisji do powietrza – LZO, poziomu hałasu względem najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, odpadów, natężenia pola elektromagnetycznego lub innych emisji powodujących uciążliwości, ponadto wskazujemy ilości i sposób odprowadzania ścieków technologicznych, bytowych oraz wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych;
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
  informacje takie zamieszczamy jeżeli tego typu oddziaływanie występuje;
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
  w powyższym zakresie należy odnieść się do różnych form przyrody, które są w pobliżu przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie;
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
  informacje takie zamieszczamy jeżeli tego typu oddziaływanie występuje;
 • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem
  przedstawiamy skumulowane oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji oraz innych przedsięwzięć znajdujących się na jej terenie lub obszarze jej oddziaływania;
 • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
  dokonujemy analizy i szacujemy ryzyko możliwości wystąpienia katastrofy naturalnej związanej z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawałnice i burze, katastrofy budowlanej bądź innych awarii i zdarzeń, które mogą powodować emisje do środowiska;
 • przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko
  przedstawiamy gospodarkę odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym: szacujemy rodzaj i ilości powstających odpadów, sposób oraz miejsce ich magazynowania oraz wskazujemy sposób dalszego z nimi postępowania;
 • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  wskazujemy informacje na temat wymaganych prac demontażowych, wyburzeniowych, likwidacyjnych istniejącej infrastruktury technicznej.

Ile kosztuje wykonanie karty informacyjnej

Najczęstszym pytaniem jakie słyszymy od klientów, co z oczywistych względów jest zrozumiale, jest ile kosztuje sporządzenie KIP’a? Niestety podchodząc do tematu profesjonalnie nie da się odpowiedzieć na to zagadnienie nie znając pewnych uwarunkowań przyszłej inwestycji.

Koszt opracowania dokumentacji każdorazowo szacowany jest indywidualnie po dokonaniu analizy wielu czynników, zarówno tzw. lokalizacyjnych związanych z usytuowaniem i otoczeniem planowanej inwestycji oraz technologicznych wynikających z zakresu i skali produkcji oraz procesów, które będą tam zachodziły.

Istotnym jest również, czy inwestor posiada badania hydrogeologiczne, wstępną dokumentację projektowo-koncepcyjną oraz inne materiały opisujące przedsięwzięcie, w tym gospodarkę odpadami.

Z uwagi na powyższe, koszt dokumentacji determinują m.in.:

 • potrzeba wizji w terenie;
 • zaangażowanie specjalistów z zakresu ochrony przyrody (np. w przypadku inwestycji usytuowanej na obszarach chronionych przyrodniczo);
 • potrzebę sporządzenia analiz:
  • akustycznej (pobliże zabudowy mieszkaniowej),
  • zanieczyszczenia powietrza LZO (np. inwestycje drogowe),
  • pola elektromagnetycznego zainstalowanych urządzeń (np. inwestycje liniowe – linie napowietrzne).

Termin opracowania KIP

Kolejnym pytaniem, na które nie ma szybkiej i łatwej odpowiedzi, to zagadnienie związane z czasem w jakim opracowana zostanie karta informacyjna.

Z reguły całość zlecenia, od podpisania umowy do dostarczenia inwestorowi dokumentacji , wacha się od 3 do 6 tygodni. Czasookres ten zależy w głównej mierze od potrzeby sporządzenia specjalistycznych analiz, pozyskania odpowiednich danych i dokumentów od organów administracji (np. w przypadku wystąpienia skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia) oraz aktualnej pory roku, co ma wpływ na możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej).

Oczywiście na termin wykonania zlecenia mają wpływ również determinacja zleceniodawcy i inne czynniki.

Wzór karty informcyjnej (przykład)

przykład karty informacyjnej