Karta informacyjna przedsięwzięcia fotowoltaika

   Zabudowa systemami fotowoltaicznymi potocznie zwana fotowoltaiką ma na celu przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną a co za tym idzie wytwarzany jest prąd, które można zagospodarować na kilka sposób. Promieniowanie słoneczne wraz z wiatrem, opadami, pływami i falami morskimi oraz geotermią zaliczane są do odnawialnych źródeł energii (OZE), których status sankcjonuje ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Dz.U. z 2015 r. poz. 478.

   Zgodnie z aktualnymi danymi (dane pochodzące z Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV) łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym pod koniec 2017 roku wyniosła 282,2 MW, w tym 107,75 MW w systemach małych i dużych oraz 174,5 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią 62% mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce, przy 38% udziale systemów małych i dużych.

  Niektóre z systemów fotowoltaicznych zaliczają się do II grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 tj.), w związku z czym wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kryterium przyjęte przez ustawodawcę do kwalifikacji przedsięwzięcia to powierzchnia zabudowy. Złożenie wniosku o wydanie decyzja środowiskowej jest obligatoryjne dla powierzchni zabudowy większej lub równej :

 • 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody
 • 1 ha na pozostałych terenach

  Zgodnie z wytycznymi GDOS (http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5072/Realizacja_paneli_ fotowoltaicznych_na_dachach_istniejacych_budynkow.pdf) za powierzchnię zabudowy dla fotowoltaiki naziemnej należy uznać powierzchnię rzutu paneli fotowoltaicznych uwzględniającą ich nachylenie względem terenu, powierzchnię zajmowaną przez wszelkiego rodzaju infrastrukturę towarzyszącą (np. drogi, parkingi, transformatory, falowniki) i pozostałe tereny przeznaczone do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

  Najważniejszym i niezbędnym załącznikiem do Wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę farmy fotowoltaicznej jest Karta informacyjna przedsięwzięcia, która w sposób profesjonalny i wyczerpujący opisuje całe przedsięwzięcie. Samodzielnie przygotowanie takiego opracowania przysparza Inwestorom i Projektantom liczne trudności, natomiast braki w poszczególnych elementach dokumentacji powodują znaczne wydłużenie procedury oraz problemy w uzyskaniu samej decyzji.

 Zakres jak i niezbędne elementy karty informacyjnej określa ustawa z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).
Nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji przedsięwzięć energetycznych oraz bardzo długa i bogata współpraca na linii Inwestor – Organ gwarantują rzetelne i profesjonalne opracowania spełniające wyśrubowane wymagania urzędów.

W naszych kartach informacyjnych szczególny nacisk kładziemy min. na opis

 1. Położenia i usytuowania przedsięwzięcia w tym opis elementów środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia : charakterystyka występującej fauny i flory – inwentaryzacja przyrodnicza, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem się do zabudowy mieszkaniowej, informacje o MPZP, wszystkie niezbędne informacje wskazujące na możliwość i zgodność z przepisami umiejscowienia inwestycji na wskazanym obszarze.
 2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych takie jak :
  • generator i jego elementy,
  • charakterystyka prądowa napięcia,
  • konstrukcja modułu fotowoltaicznego,
  • opis konwerterów i falowników,
  • informacje o liniach kablowych niskiego napięcia zarówno pod i pomiędzy panelami i stacją transformatorową,
  • dane dotyczące transformatorów oraz technologii czyszczenia paneli.
 3. Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska takie jakie:
  • czasookresy prowadzenia prac budowlanych i montażowych,
  • informacje o sposobie chłodzenia ogniw np. poprzez wentylatory (akustyka),
  • dane dotyczące efektu odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnienie;
  • wpływ przedsięwzięcia na wody gruntowe,
  • opis negatywnych i pozytywnych skutków instalacji na zmianę klimatu,
  • oddziaływanie pola elektromagnetyczne na środowisko.

  Czas przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia dla instalacji elektrowni/farmy fotowoltaicznej wynosi około 3 tygodni i w zakres tego wchodzi sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, konsultacje z Inwestorem i praca na otrzymanych materiałach (technologia). Na życzenie kontrahenta pomagamy mu wypełnić wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla systemów fotowoltaicznych:

 • prawidłowo opisujemy przedsięwzięcie,
 • wskazujemy niezbędne załączniki (wypis, wyrysy, mapy),
 • przygotowujemy mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ,
 • informujemy o właściwości organu do, którego należy złożyć przedmiotowy wniosek.