Inwentaryzacja przyrodnicza

   Inwentaryzacja przyrodnicza to spis podstawowych elementów przyrody występujących na danym obszarze. Wykonując waloryzację przyrodniczą ustala się obszary najcenniejsze pod względem przyrodniczym. Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej stanowi podstawę do sporządzenia dokumentu, będącego zbiorem informacji na temat różnorodności biologicznej konkretnego terenu. W toku prac inwentaryzacyjnych systematyzowane są wszelkie zauważone składniki przyrody ożywionej (fauna, flora, roślinność) oraz wybrane składniki przyrody nieożywionej (skały, naturalne odkrywki, stare kamieniołomy, punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady itp.).

    Niezmiernie istotna jest inwentaryzacja miejsc, które odgrywają wyjątkową rolę w krajobrazie, zwłaszcza tych, które występują w lokalnych refugium różnorodności biologicznej. Przygotowując dla Państwa inwentaryzacje przyrodniczą łączymy naszą wiedzę w z kompleksowymi pracami w terenie. Podstawowymi aktami prawnymi na podstawie, których sporządzamy dokumentację są:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134)

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. – Dz.U. 2014 poz. 1713

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt Dz.U z 2016, poz.2183

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin Dz.U.2014 r., poz.1409

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów Dz.U.2014 r., poz.1408