Inwentaryzacja przyrodnicza

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza

  Inwentaryzacja przyrodnicza zwana także waloryzacją przyrodniczą jest spisem poszczególnych części i fragmentów przyrody, występujących na danym obszarze. Każdorazowo prowadzona jest w możliwie kompleksowy sposób, na podstawie znajomości biologii gatunków i siedlisk przyrodniczych, a także w oparciu o aktualnie obowiązujące wskazania metodyczne (np. metodyki opracowane przez GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). Na podstawie uzyskanych wyników, w oparciu o dobre praktyki i aktualne wytyczne, w opracowaniu tym określane są również działania zabezpieczające i/lub kompensujące (zależnie od rodzaju i skali możliwego oddziaływania).

  Prawidłowo zebrane dane (z badań terenowych, a także z dostępnej literatury) umożliwiają właściwą ocenę na środowisko przyrodnicze, w tym siedliska, gatunki, korytarze ekologiczne, jak również różnorodność biologiczną. Na tej podstawie określić można nie tylko wpływ inwestycji na przyrodę, ale także określić konieczne do wdrożenia działania, które pozwalają na minimalizację, a nawet wykluczenie możliwego negatywnego oddziaływania.

Zadania i cele inwentaryzacji przyrodniczej

  Prawidłowa waloryzacja przyrodnicza jest nie tylko wymogiem formalnym, pozwalającym m.in. na:

– ocenę walorów przyrodniczych w zasięgu oddziaływania inwestycji,
– określenie niezbędnych działań wykluczających negatywne oddziaływanie na przyrodę, w tym poprzez minimalizację lub kompensację,
– sporządzenie dokumentacji oraz realizację inwestycji zgodnie z przepisami prawa,

 ale bardzo często ma ona również niebagatelne znaczenie dla człowieka. Przykładem może być tutaj występowanie korytarzy migracji zwierząt (szczególnie tzw. zwierząt średnich i dużych, jak dzik, sarna, daniel, jeleń, czy coraz częściej spotykane gatunki – łoś i wilk) przecinających drogi. Prawidłowe rozpoznanie występowania miejsc migracji zwierząt pozwala w tym przypadku wdrożyć różnego typu rozwiązania, których zakres każdorazowo należy dostosować do stwierdzonej aktywności zwierząt oraz skali samej inwestycji (w przypadku dróg lokalnych takimi działaniami mogą być zastosowanie ograniczenia prędkości czy znaków ostrzegawczych).

Podstawy prawne sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej

  Zgodnie z wymogami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opis elementów środowiska przyrodniczego jest jednym z elementów prawidłowo sporządzonej karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz raportu oddziaływania na środowisko (np. art. 51, 62a i 66 ustawy).
Właściwa i rzetelna ocena występowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych, jak również korytarzy ekologicznych pozwala na zapewnienie zgodności realizowanej inwestycji z przepisami szczegółowymi obowiązującymi względem form ochrony przyrody (art. 56, 83, 127, 134 ustawy). Jest to także z warunków realizacji przedsięwzięć zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Inwentaryzacja przyrodnicza, a informacja przestrzenna (GIS).

  EKO Bydgoszcz dysponuje możliwością przedstawienia danych z inwentaryzacji przyrodniczej w formie informacji przestrzennej (geograficznej) tzw. GIS, którego jedną z podstawowych funkcji przy planowaniu i realizacji inwestycji jest wspomaganie procesu decyzyjnego.

Cena i termin inwentaryzacji

  Termin i cena wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, są każdorazowo ustalane przez nas indywidualnie, na podstawie danych wskazanych przez Inwestora min. (lokalizacja, rodzaj inwestycji, a w przypadku raportu ooś – określony przez właściwe organy jego zakres). Na tej podstawie określamy wstępny zakres i harmonogram prac terenowych. Skalę i udział specjalistów z poszczególnych dziedzin dostosowywany jest każdorazowo do charakteru terenu (co z kolei wpływa na możliwą obecność siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków zwierząt, roślin i grzybów, a także korytarzy migracji zwierząt) i wielkość możliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.