Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów)

Inwentaryzacja dendrologiczna jest opracowaniem wymaganym zarówno na etapie planowania inwestycji jak i jej realizacji, które  będzie każdorazowo niezbędne w przypadku planowania wykonania wycinki drzew lub krzewów dla realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Jest ona dokumentem stanowiącym kompleksowy zbiór informacji dotyczących drzewostanu na wskazanym obszarze.

Sporządzamy szczegółowe i całościowe inwentaryzacje dendrologiczne (drzew i krzewów) potrzebne min. do :

 • wniosków o wycinkę,
 • planowania i projektowania inwestycji,
 • realizacji różnego rodzaju zadań np. drogowych i kolejowych,
 • wyceny wycinek (taksacja opłat odszkodowawczych).

            Nasze opracowania są wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami, wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody oraz nabytym doświadczeniem. Dzięki temu gwarantujemy sporządzenie kompleksowej i profesjonalnej dokumentacji.

Na czym polega inwentaryzacja drzew i krzewów:

Jednym ze stałych elementów krajobrazu (przyrodniczego, kulturowego) w Polsce są zadrzewienia (drzewa i krzewy) zarówno w formie naturalnej, ale także wprowadzonej sztucznie, w postaci nasadzeń miejskich, parkowych czy przydrożnych. Zadrzewienia takie posiadają nie tylko walory estetyczne, ale również przyrodnicze, np.

 • jako rośliny nektarodajne, stanowiące cenną bazę pokarmową dla wielu gatunków owadów (np. wierzby, lipy, a także pochodzące z Ameryki Północnej robinie akacjowe),
 • jako rośliny owocodajne, które są cenną bazą pokarmową dla ptaków (np. jarzęby czy wiele krzewów, jak dziki bez czarny, dzika róża, berberys),
 • jako potencjalne miejsca lęgowe dla ptaków, schronienia dla nietoperzy czy siedliska porostów.

Inwentaryzacja dendrologiczna polega na zebraniu w terenie szczegółowych informacji na temat zadrzewień (drzew, krzewów) na danym obszarze, a uzyskane wyniki mają istotne znaczenie, np.

 • przy planowaniu zagospodarowania terenu (rozpoznanie ilości i stanu zadrzewień do usunięcia lub zachowania),
 • scharakteryzowania drzewostanu (np. przydrożnego) na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko czy wniosku o usunięcie (wycinkę) drzew i krzewów,
 • określenia rozwiązań zabezpieczających drzewa i krzewy przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac oraz scharakteryzowania (ilości, składu gatunkowego itp.) nasadzeń zastępczych,
 • weryfikacji zgodności planowanej wycinki w odniesieniu do form ochrony przyrody (np. na terenach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu często wprowadzany jest zakaz niszczenia zadrzewień śródpolnych, zadrzewienia mogą także stanowić siedlisk gatunków – przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 i objętych ochroną lub podlegać dodatkowej ochronie jako pomniki przyrody).

Zakres inwentaryzacji dendrologicznej:

Opracowanie takie składa się z dwóch części:

 1. opisowej, która zawiera oznaczenie nazwy gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim oraz pomiary dendrometryczne (w przypadku drzew jest to obwód pnia na wysokości 5 cm i/lub 130 cm – zależnie od ustaleń z zamawiającym, w przypadku krzewów – powierzchnia)
 2. graficznej (wykonanej w oprogramowaniu GIS), która przedstawia lokalizację drzew i krzewów na mapie wraz z oznaczeniem numerycznym, odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu w części opisowej.

        Pierwszym etapem wykonywanych prac jest zawsze wstępne określenie charakterystyki terenu w oparciu o dostępne mapy oraz weryfikacja, czy obszar inwestycji zlokalizowany jest w granicach form ochrony przyrody (gdzie mogą być wprowadzone dodatkowe restrykcje w zakresie wycinki) oraz ustalenie, czy zadrzewienia zostały objęte ochroną w postaci pomników przyrody, dla których obowiązują dodatkowe uwarunkowania ochronne, wynikające z art. 44 i 45 ustawy o ochronie przyrody).

Zakres i szczegółowość zasadniczych prac, w tym terenowych zależne są od potrzeb inwestora i obejmować mogą:

 • podstawowe informacje na temat drzewostanu (nazwę gatunkową w języku polskim i łacińskim, wymiary drzew i powierzchnię krzewów),
 • określenie stanu fitosanitarnego drzew,
 • określenie wieku drzewostanu (na podstawie metody prof. L. Majdeckiego);
 • określenie sposobu realizacji wycinki, uwzględniającego ewentualnie stwierdzone gatunki chronione,
 • opis drzew i krzewów w kontekście otoczenia – opis warunków siedliskowych, ewentualnych wad budowy, występowania potencjalnego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa,
 • projekt gospodarki drzewostanem,
 • rozpoznanie występowania w obrębie zadrzewień siedlisk gatunków objętych ochroną, np. ptaków, nietoperzy, pachnicy dębowej, porostów, co pozwala określić potrzebę uzyskania zezwolenia na ich zniszczenie w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody,
 • rysunek lub mapę z zaznaczoną lokalizacją zadrzewień (na podstawie zebranych w terenie danych z odbiornika GPS),
 • dane dotyczące lokalizacji zadrzewień i/lub siedlisk gatunków chronionych w formie danych geoprzestrzennych (GIS),
 • dokumentację fotograficzną,
 • tabelę z preliminarzem opłat za ewentualne wycięcie drzew i krzewów,
 • listę drzew do usunięcia bez naliczania opłat oraz kwalifikujących się do przesadzenia.

Na podstawie uzyskanych danych możemy na życzenie inwestora określić również sposób wykonania nasadzeń zastępczych, uwzględniający charakterystykę terenu oraz uwarunkowania formalno-prawne (w tym dotyczące kompensacji przyrodniczej określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w zakresie składu gatunkowego, uwzględniającego wymogi art. 120 ustawy o ochronie przyrody, jak również Kodeksu dobrych praktyk Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

W celu usunięcia drzew lub krzewów z konkretnego terenu należy złożyć Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który wyda pozwolenie zezwalające na wycinkę.

Jednakże w przypadku gdy:

 • nieruchomość jest położona na obszarze objętym ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody, dodatkowo będzie potrzebna zgoda odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 • nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Podstawowym i obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest inwentaryzacja drzew uwzględniająca w szczególności wymogi art. 83a – 83f ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którymi do podstawowych informacji na temat drzewostanu  należą:

 • nazwa gatunkowa,
 • obwód pnia lub pni mierzony na wysokości 5 cm oraz 1,3 m (tzw. obwód pierśnicowy) w przypadku drzew,
 • powierzchnię w przypadku krzewów,
 • rysunek, mapę lub projekt z lokalizacją drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia.

Przykładowy wzór wniosku.

 

Ile kosztuje inwentaryzacja dendrologiczna

Poprawnie sporządzona inwentaryzacja dendrologiczna pozwala sprawnie przejść wymagane procedury formalne i uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, jak również uzgodnienia w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu). Z kolei weryfikacja zgodności z ustaleniami w zakresie form ochrony przyrody oraz rozpoznanie w terenie występowania siedlisk gatunków chronionych pozwala uniknąć nieumyślnego złamania przepisów prawa względem nich obowiązujących (wraz z konsekwencjami określonymi w art. 127 i 131 ustawy o ochronie przyrody).

Naszą ofertą dostosowujemy do wszelkich potrzeb Kotrahenta, a zdobyte dotychczas doświadczenie pozwala nam na realizację najbardziej wymagających analiz. Każde nasze zlecenie wyceniamy indywidualnie, a jego koszty zależą min. od miejsca inwentaryzacji, jej zakresu oraz ilość punktów pomiarowych.

Ostatnio wykonane:

“Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na działce 1334, obręb 0026 Zielkowice, gmina Łowicz powiat łowicki, województwo łódzkie.”

“Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na działkach 49 i 94 obręb Pniewo, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.”