Karta informacyjna przedsięwzięcia

Czym jest KIP

KIP jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji. Prawidłowe opracowanie karty przez Inwestora umożliwia właściwemu organowi podjęcie decyzji o tym czy inwestycja jest zaplanowana w sposób właściwy i zapewni brak negatywnego oddziaływania oraz czy jej realizacja wymaga dalszych szczegółowych analiz w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przy przygotowaniu i sporządzeniu każdej naszej dokumentacji (KIP), bezpośrednio współpracujemy zarówno z Inwestorem jak i wieloma branżystami (botanicy, projektanci, geolodzy). Szczegółowe dane dotyczące inwestycji weryfikujemy i uzgadniamy z naszymi Kontrahentami na wszystkich etapach realizacji co pozwala znacznie skrócić czas przygotowania opracowania oraz wyłapać potencjalne braki skutkujące przedłużeniem procedury.

Elementy karty informacyjnej

W opracowaniu powinny znajdować się dane dotyczące inwestycji takie jak: usytuowanie, skala, powierzchnia nieruchomości, technologii, ewentualne warianty przedsięwzięcia oraz informacje o potencjalnym wpływie na środowisko wraz z rozwiązaniami chroniącymi i zmniejszającymi negatywne oddziaływanie. Wszystkie niezbędne elementy jakie powinna zawierać KIP zostały wyszczególnione w ustawie z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2017 poz. 1405.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest sporządzana w przypadku:

 • 1) gdy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tzw. przedsięwzięcia II grupy, kategorie takich przedsięwzięć zostały wymienione w § 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 2016 poz. 71.

 • 2) w odniesieniu do wniosku inwestora , który dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. przedsięwzięcia I grupy), gdy inwestor w miejsce złożenia raportu , wystąpi o ustalenie jego zakresu.

Natomiast samo przedsięwzięcie to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.

Wszystkie nasze karty informacyjne przedsięwzięcia zawierają dane, dotyczące:

 • a) rodzaju i skali przedsięwzięcia oraz jego usytuowania – w tych aspektach dokument powinien precyzyjnie opisywać lokalizacje planowanego przedsięwzięcia na działkach ewidencyjnych dla terenu inwestycji oraz opis dla terenów do niej przyległych. W tej części dokument powinien także przedstawiać dane dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia względem:

  • obszarów wodno-błotnych (innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek),
  • obszarów górskich i leśnych, obszarów objętych chroną (strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych),
  • obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,
  • obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, archeologiczne lub kulturowe,
  • obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie: gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000,
  • obszarów , na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
  • obszarów przylegających do jezior,
  • uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej,
  • wód (JCWP oi JCWPd) i ich celów środowiskowych,
  • lokalizacji względem zabudowy mieszkaniowej,

  Powyższe informacje winny stosować się do zapisów miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego lub studium.

  Ponadto w tej części opracowania należy wskazać jakie podstawowe elementy składają się na przedsięwzięcie, proponowane rozwiązania, parametry technologiczne, wielkość produkcji, rodzaj oraz ilość zużywanych surowców i materiałów.

 • b) powierzchni zajmowanych nieruchomości – informacje takie musza uwzględniać dane z ewidencji gruntów lub księgi wieczystej a także powierzchnię obiektu (dane z dokumentacji architektonicznej). Ponadto w tej części opracowania należy zawrzeć opis dotyczące dotychczasowego sposobu wykorzystania nieruchomości w tym obiektu budowlanego (jeżeli istnieje) a także opis występującej szaty roślinnej.

 • c) rodzaju planowanej technologii – szczegółowy opis procesów produkcyjnych i innych, które mają być stosowane lub mają zachodzić w danym przedsięwzięciu z uwzględnieniem emisji do środowiska.

 • d) wariantów przedsięwzięcia – samo wariantowanie konieczne jest zawsze w przypadkach wymienionych w ustawie OOŚ. Natomiast jeżeli inwestor rozważa inne możliwości realizacji inwestycji to wskazane będzie ich opisanie. Dokładna analizę wariantów będzie wymagana w raporcie oddziaływania na środowisko.

 • e) przewidywanej ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii – powyższe dane powinny być w miarę możliwości precyzyjnie oszacowane na moment sporządzanie opracowania.

 • f) rozwiązań chroniących środowisko – w tym punkcie opracowania należy szczegółowo przedstawić rozwiązania i inne działania , które będą wpływać korzystnie na środowisko np. energooszczędne oświetlenie itp. Opisane działania minimalizujące oddziaływania na środowisko należy przedstawić względem następujących elementów – zabudowy mieszkaniowej, wód (podziemnych, powierzchniowych i gospodarki wodno ściekowej), zabezpieczenia fauny, zabezpieczenia fauny , flory i bioróżnorodności.

 • g) przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – dane takie należy podać precyzyjnie w formie liczbowej np ilości emisji do powietrza, hałasu, odpadów, ścieków, pola elektromagnetycznego lub innych powodujących uciążliwości. W tej części opracowania należy także podać dane dotyczące ilości i sposobu odprowadzania ścieków technologicznych, bytowych oraz wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych.

 • h) możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisk – informacje te zamieszczamy jeżeli tego typu oddziaływanie występuje na przedsięwzięciu.

 • i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – odniesienie się do różnych form przyrody, które są w pobliżu przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie.

 • j) wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej – informacje te zamieszczamy jeżeli tego typu oddziaływanie występuje na przedsięwzięciu.

 • k) przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Przedstawienie informacji o realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięciach, znajdujących się na terenie , na którym jest planowane przedsięwzięcie dla , którego składana jest karta oraz na obszarze oddziaływania tego przedsięwzięcia, których oddziaływania mogą powodować kumulację oddziaływań.

 • l) ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej – analiza możliwości wystąpienia : poważnej awarii w szczególności emisję, pożar lub eksplozję oraz katastrofy naturalnej związanej z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze.

 • m) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko – informacja dotycząca gospodarki odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym opis dotyczący: szacowania rodzajów i ilości powstających odpadów, sposobu oraz miejsca magazynowania odpadami a także informacje dotyczące dalszego postępowanie z wytworzonymi odpadami.

 • n) prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – informacja na temat czy przedsięwzięcie będzie wymagało wykonania prac demontażowych, wyburzeniowych, likwidacyjnych istniejącej infrastruktury technicznej.

Podpisana przez autora Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna być przedłożona w 4 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

Specjalizacje

Obszar działania

Łódź, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Wrocław, Toruń itd.

Termin wykonania i cena KIPa

Szacowany termin opracowania karty to około 3-6 tygodni od dnia podpisania Umowy a cena dokumentacji zależy od stopnia skomplikowania przedsięwzięcia – tj. miejsca realizacji przedsięwzięcia, obowiązku wykonania analiz akustycznych i zanieczyszczeń, wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, ilości branżystów niezbędnych do analizy dokumentacji inwestora itp. W celu otrzymania wstępnej wyceny zapraszamy do skorzystania z naszego formularza lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 606 853 267.

 

Przykładowa Karta Informacyjna

 

przykład karty informacyjnej